แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พุทธวจน บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 8 จบ ฟังยาวได้เลย 56 นาที 22 วินาที

ที่มา Downmerng Arพุทธวจน บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 8 จบ ฟังยาวได้เลย 56 นาที 22 วินาที036 ที่ที่ท่านทุกคนจะต้องไป ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar036 ที่ที่ท่านทุกคนจะต้องไป ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง สวนโมกขพลาราม ๑๕ กันยายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/3KidtZ2pba/036__.htmlความจริงแท้ที่ชาวพุทธต้องรู้และมนุษย์ทุกคนควรทราบ 002 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท

002 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 2 ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
ที่มา Downmerng Ar002 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท 2. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ MP3
https://www.4shared.com/mp3/bzRo8J2nba/002__2.htmlความจริงแท้ที่ชาวพุทธต้องรู้และมนุษย์ทุกคนควรทราบ 001 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท

001 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท.1 ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
ที่มา Dowrnmerng Ar001 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท.1 ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๒ มิถุนายน ๒๕๑๔ MP3
https://www.4shared.com/mp3/1-RxgWyqce/001__1.htmlวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที

ที่มา Downmerng Arบทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาที035 ผู้บอกขุมทรัพย์ ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar035 ผู้บอกขุมทรัพย์ ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง สวนโมกขพลาราม ๑ กันยายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/9xYLNH_0ce/035__.htmlวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ปัญญาที่เกิดจากปรมัตถ์ตำรา โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโตธรรมบรรยาย แสดงโดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังฯ โทร. 053-887210034 พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar034 พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง สวนโมกขพลาราม ๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/OO9euwhaba/034____.htmlวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การสำรวม องค์คุณนักปฎิบัติ ครหิตะ ปูติคตฺตเถระ โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโตธรรมบรรยาย แสดงโดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ) ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังฯ โทร. 053-887210033 แม่ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar033 แม่ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง ณ.สวนโมกขพลาราม ๑๑ ส.ค.๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Tehxx67aba/033_.htmlวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ให้กรรมฐาน ๒๐ ก.ค. ๕๙ โดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ.

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโตธรรมบรรยาย แสดงโดย พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (หลวงพ่อประจาก สิริวณฺโณ) ศูนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี ต.สำราญราษฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สำนักงานศูนย์ปฏิบัติธรรมตาณังฯ โทร. 053-887210032 ความเย็น ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar032 ความเย็น ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง ณ.สวนโมกขพลาราม ๔ สิงหาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/dOY40weice/032__.htmlวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เจริญสติวันแรก

ที่มา DungtrinAnswer by FanClubดังตฤณวิสัชนา Live#27 : เจริญสติวันแรก
วันที่ 23 เม.ย. 2560ตอนเริ่มนั่งสมาธิใช้คำภาวนาพุทโธ ต่อมาจิตกลับมาดูลมหายใจแทน ควรทำอย่างไร

ที่มา DungtrinAnswer by FanClubดังตฤณวิสัชนา Live#29
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560031 กิเลส ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar031 กิเลส ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง ณ.สวนโมกขพลาราม ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/U59-R61fce/031_.htmlวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

030 ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Dorwnmerng Ar030 ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง สวนโมกขพลาราม ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/PWSL4Mpjba/030_.htmlวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

029 เดิมพัน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต สวนโมกขพลาราม MP3

ที่มา Downmerng Ar029 เดิมพัน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๓๓ ณ.สวนโมกขพลาราม MP3
https://www.4shared.com/mp3/fDD2zZtrce/029__.htmlวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

028 พลังแห่งวิวัฒนาการ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม MP3

ที่มา Downmerng Ar028 พลังแห่งวิวัฒนาการ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม 23 มิถุนายน 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/27-oo4PEce/028__.htmlวันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

027 สิ่งที่เรียกว่าอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม MP3

ที่มา Downmerng Ar027 สิ่งที่เรียกว่าอายุที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม 2 มิถุนายน 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/q4VB8enQce/027_.htmlวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

026 การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต พุทธทาสภิกขุ MP3

ที่มา Downmerng Ar026 การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต การเลิกอายุที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒. พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ เนื่องในวันเลิกอายุปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/vBLJUTV2ba/026___.htmlวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

025 การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต พุทธทาสภิกขุ MP3

ที่มา Downmerng Ar025 การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต การเลิกอายุที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ เนื่องในวันเลิกอายุปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/urk-qxgpba/025___.htmlวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

024 อนุปุพพิกถา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม MP3

ที่มา Downmerng Ar024 อนุปุพพิกถา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม 19 พฤษภาคม 2533 MP3
https://www.4shared.com/mp3/PxTXjmtDba/024__.htmlวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

023 สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต พุทธทาสภิกขุ MP3

ที่มา Downmerng Ar023 สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก. ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต; สุญญตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา สวนโมกขพลาราม ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/cnwWU6Igce/023__.htmlวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

022 ครูของพระพุทธเจ้า ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต พุทธทาสภิกขุ MP3

ที่มา Downmerng Ar022 ครูของพระพุทธเจ้า. ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต; ครูของพระพุทธเจ้า ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๒๘ เมษายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/p09UkHITba/022_.html