แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

021 ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar021 ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก. ธรรมะ ที่ควรรู้คู่ชีวิต; ขันติ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๔ เมษายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Cf7J2WVOba/021__.htmlวันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

020 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar020 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๗ เมษายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Y4jH1iFOce/020___.html

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

019 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar019 การให้ทาน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๗ เมษายน ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/KeY1mxeoba/019___.html

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560

018 โรงเรียน ที่ท่านยังไม่รู้จัก ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar018 โรงเรียน ที่ท่านยังไม่รู้จัก. ชุดธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/8MEpYUQhce/018__.html

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

017 ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar017 ศรัทธา ที่ท่านยังไม่รู้จัก. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต "ศรัทธา" ที่ท่านยังไม่รู้จัก พุทธทาสภิกขุ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลารา ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/_5jwdA87ce/017__.html

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

016 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar016 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ความเมตตาอาทรที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/rI5pm2k-ba/016___.html

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

015 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต MP3

ที่มา Downmerng Ar015 ความเมตตาอาทร ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก ความเมตตาอาทรที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/COM8Vb22ba/015___.html

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2560

014 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต MP3

ที่มา Downmerng Ar014 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/5awQ3DX4ce/014____.html

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

013 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๑ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต MP3

ที่มา Downmerng Ar013 อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; อัตตา ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๐ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/7ibQ6yHPba/013____.html

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

012 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต MP3

ที่มา Downmerng Ar012 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0Peac6M7ce/012____.html

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

011 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๑ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต MP3

ที่มา Downmerng Ar011 วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ตอนที่ ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; วิเวก ที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๓ มีนาคม ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Fr5GChpsce/011____.html

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

010 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒ ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; MP3

ที่มา Downmerng Ar010 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/bZdbukhaba/010__.html

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

009 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต MP3

ที่มา Downmerng Ar009 ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ๑. ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวีต; ปัจจัยที่ห้าที่ท่านยังไม่รู้จัก ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/Q9_8MfM0ba/009__.html

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

008 ธรรมะสองความหมาย ฯ ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar008 ธรรมะสองความหมาย ฯ ตอนที่ ๒. หัวข้อธรรม : ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมะ 2 ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก:ความถูกต้อง ความดีงาม ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/SNsWH-sdba/008____.html

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

007 ธรรมะสองความหมาย ฯ ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 ธรรมะสองความหมาย ฯ ตอนที่ ๑. หัวข้อธรรม : ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต ธรรมะ 2 ความหมาย ที่ท่านยังไม่รู้จัก:ความถูกต้อง ความดีงาม ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา ปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
https://www.4shared.com/mp3/9bFF4To5ba/007____.html

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

006 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ตอนที่ ๒. ธรรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา ปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/XcqMOze1ce/006___.html

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

005 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ตอนที่ ๑ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 วิเวกเป็นที่พักผ่อนของวิญญาณอันดิ้นรน ตอนที่ ๑ ธรรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา ปี ๓๓. สวนโมกขพลาราม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  MP3
http://www.4shared.com/mp3/XiT3lT4Tce/005____.html


 

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2560

004 ธรรมะโอสถที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 ธรรมะโอสถที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม 3 กุมภาพันธ์ 2533 MP3
http://www.4shared.com/mp3/t40SThwwba/004_.html

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560

003 นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar003 นิพพานที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๒๐ มกราคม ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/evSJMwKece/003_.html