แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

002 พระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar002 พระรัตนตรัยที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๑๓ มกราคม๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/nd2dHzCZce/002__.html

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

001 พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar001 พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่ท่านยังไม่รู้จัก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)" ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม ๖ มกราคม๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/fZyYVc4gce/001__.html

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

021 ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar021 ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๕ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/hUP7s6Obba/021_.html

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

020 ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar020 ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) ปัญหาที่โลกนี้ไม่ได้บังคับจิตเพื่อบรมธรรม อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๕ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/8oaKHbt1ba/020_.html

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

019 การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar019 การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การบังคับจิตระบบอื่นนอกพุทธศาสนา อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๒ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/WZNlY7Szce/019.html

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

018 อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar018 อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๒. อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๑ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CyvaPlAxce/018_.html

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

017 อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar017 อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๑. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) อานาปานสติประยุกต์ ตอนที่ ๑. อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๑ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/UKV_J-5fba/017_.html

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

016 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๔. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar016 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๔. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๔. อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๒๐ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/NBWojZDpba/016_.html

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

015 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๓ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar015 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๓ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๓ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๙ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/-0iZT1w4ba/015_.html