แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

014 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar014 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๒. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๒. อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 18 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/gWFX2BMAce/014_.html

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

013 การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๔. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar013 การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๔. ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๔. อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๓ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CiJqinoVce/013_.html

012 การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๓ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar012 การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๓ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๓ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๓ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CYNAHUqfce/012_.html

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

011 การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๑-๒ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar011 การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๑-๒ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติขั้นที่ ๑-๒ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๓ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/akTWimgFba/011_.html

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

010 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๑ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar010 การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๑ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกอานาปานสติหมวดที่ ๑ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๒ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/hVLqIsUfba/010_.html

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

009 ความลับและอุบายในอานาปานสติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar009 ความลับและอุบายในอานาปานสติ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) ความลับและอุบายในอานาปานสติ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๑ พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/HdrBM9G2ba/009_.html

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

008 การฝึกจิตที่ยังไม่เจาะจงบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar008 การฝึกจิตที่ยังไม่เจาะจงบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกจิตที่ยังไม่เจาะจงบรมธรรม อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 9 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/PD9K9utSce/008_.html

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

007 การฝึกจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar007 การฝึกจิตเพื่อบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) การฝึกจิตเพื่อบรมธรรม อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 7 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/noZGPwshce/007_.html

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

006 บรมธรรมกับธรรมชาติของจิต ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar006 บรมธรรมกับธรรมชาติของจิต ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับธรรมชาติของจิต อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 6 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/NkRJ4adRce/006_.html

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

005 บรมธรรมกับอธิจิตตาโยค (การพัฒนาจิต) ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 บรมธรรมกับอธิจิตตาโยค (การพัฒนาจิต) ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับอธิจิตตาโยค (การพัฒนาจิต) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 5 พฤกษาคม ๒๕๑๒  MP3
https://www.4shared.com/mp3/OV8nEPT0ba/005_.html

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

004 บรมธรรมกับสรณาคมน์ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar004 บรมธรรมกับสรณาคมน์ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับสรณาคมน์ อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 4 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/DWLnaKnDce/004_.html

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

003 บรมธรรมกับความเป็นไทย ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar003 บรมธรรมกับความเป็นไทย ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมกับความเป็นไทย อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 3 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/Waaq_o-mce/003___.html

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

002 บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิต ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) MP3

ที่มา Downmerng Ar002 บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิต ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคปลาย) บรมธรรมในฐานะเป็นที่หยุดการดิ้นรนของจิต อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม 2 พฤกษาคม ๒๕๑๒ MP3
http://www.4shared.com/mp3/QsnjLECgba/002___.html