แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559

014 บรมธรรมกับการแก้ไขสถานการณ์ของโลก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar014 บรมธรรมกับการแก้ไขสถานการณ์ของโลก ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการแก้ไขสถานการณ์ของโลก อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๗ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/gWFX2BMAce/014_.html

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

013 บรมธรรมกับการพัฒนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar013 บรมธรรมกับการพัฒนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับการพัฒนา อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๖ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CiJqinoVce/013_.html

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2559

012 บรมธรรมกับระบบการเมือง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar012 บรมธรรมกับระบบการเมือง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับระบบการเมือง อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๔ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/CYNAHUqfce/012_.html

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

011 บรมธรรมกับชีวิตนักศึกษา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar011 บรมธรรมกับชีวิตนักศึกษา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ  บรมธรรม (ภาคต้น) บรมธรรมกับชีวิตนักศึกษา อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ สวนโมกขพลาราม ๑๓ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/akTWimgFba/011_.html

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

010 บรมธรรมกับการศึกษาของโลกปัจจุบัน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar010 บรมธรรมกับการศึกษาของโลกปัจจุบัน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ ๑๒ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/hVLqIsUfba/010_.html

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

009 ระดับของบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar009 ระดับของบรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ ๑๑ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/HdrBM9G2ba/009_.html

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

008 สิ่งที่เรียกว่าหนทาง ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar008 สิ่งที่เรียกว่า "หนทาง" ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ ๑๐ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/PD9K9utSce/008_.html

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

007 สิ่งที่เรียกว่า บรมธรรม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 สิ่งที่เรียกว่า "บรมธรรม" ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ 8 เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/noZGPwshce/007_.html

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559

006 เรื่องวัตถุนิยมกับมโนนิยม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 เรื่องวัตถุนิยมกับมโนนิยม ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ 7 เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/NkRJ4adRce/006_.html

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559

005 เรื่องความหมายของการบวช ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 เรื่องความหมายของการบวช ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒ ๖ เมษายน ๒๕๑๒ MP3
https://www.4shared.com/mp3/OV8nEPT0ba/005_.html

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

004 เรื่องเกี่ยวกับการบวช พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 เรื่องเกี่ยวกับการบวช พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) เรื่องเกี่ยวกับการบวช อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.2512 สวนโมกขพลาราม 5 เมษายน 2512 MP3
https://www.4shared.com/mp3/DWLnaKnDce/004_.html

003 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒ MP3

ที่มา Downmerng Ar003 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.2512 สวนโมกขพลาราม 11 เมษายน 2512 MP3
https://www.4shared.com/mp3/Waaq_o-mce/003___.html

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2559

002 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑ พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar002 เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๑.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.2512 สวนโมกขพลาราม 10 เมษายน 2512 MP3
http://www.4shared.com/mp3/QsnjLECgba/002___.html

กรรมฐาน ๔๐ กอง เป็นพุทธวจนหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมกรรมฐาน ๔๐ กอง เป็นพุทธวจนหรือไม่?
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559

001 รูปโครงของพระพุทธศาสนา พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น) MP3

ที่มา Downmerng Ar001 รูปโครงของพระพุทธศาสนา พุทธทาส อินฺทปญฺโญ บรมธรรม (ภาคต้น)
รูปโครงของพระพุทธศาสนา อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพรรษา พ.ศ.2512 สวนโมกขพลาราม 7 เมษายน 2512 MP3
https://www.4shared.com/mp3/CZZhKGvMce/001____.html

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ที่กล่าวว่าการเป็นฆราวาสก็สามารถบรรลุโสดาบันได้จริงหรือไม่ครับ?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com