แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

012 สรุปความ ใจความแห่งคริสต์ธรรมฯ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar012 สรุปความ ใจความแห่งคริสต์ธรรมฯ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 24 มีนาคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/1W3Ym1qOba/012__.html

พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องไว้หรือไม่เจ้าคะ?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงวิธีเดินจงกรมที่ถูกต้องไว้หรือไม่เจ้าคะ?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.๑๖๒๐...
พุทธวจน_*มาสาธยายปฏิจจสมุปบาท (บาลี-ไทย)
https://www.youtube.com/watch?v=Pdfwo...
..........................................
*จิตหลุดพ้น* 
https://www.youtube.com/watch?v=16jDO...
...........................................................................
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่...
เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์
https://www.facebook.com/PhuththWCnXr...
............................................................
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
http://watnapp.com
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+
https://plus.google.com/1006194983054...
..................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.....................................................................
รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
.....................................................................
*ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? ##๒ 
https://www.youtube.com/watch?v=bkJUk...
.................................................................
*ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
...................................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.............................................................................
*อริยสัจ ๔ ,ปฏิจจสมุปบาท *โสดาบันเอกพีซี *การปฏิบัติธรรมควรเริ่ม *ภัยเวรที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ *ต้องฝึกอย่างไรไม่ให้โกรธ* *อย่าลืมลม *เหตุเกิดของกรรม * Key Wordสำคัญ *เจริญอิทธิบาท ๔ +กุศลฮี *จิตหลุดพ้น* *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ทำงานไปด้วย *วิธีปล่อยวางจิต *จิตหลุดพ้น *หนทางเข้าสู่วิมุติิ *ให้พอตัวเพื่อตนเองก่อน *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *วิธีฝึกสติในการทำงาน *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *เข้าใจแทงตลอด *เห็นเกิดดับมีอานิสงส์แรง ไม่อยากตกต่ำ##๒ *มาฝึกสมาธิ เจริญอานาปา มาสาธยายปฏิจจสมุปบาท วันนี้อย่าลืม!!! ปฏิปทาบรรลุมรรคผล พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ สังโยชน์ ๑๐ ธรรมชั้นลึก!!! ผัคคุณะสูตร กรรมคืออะไร แก้ได้ใหม พุทธวจนคืออะไร รีบละอกุศล โสดาบันเป็นใคร อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! หลักการและวิธีละภพ เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ ถ้าเราจะต้องตาย สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร อริยสัจ ๔ อะไรคือตัวทุกข์ อานาปานสติ คือ กายคตาสติ วิธีถอนสักกายทิฐิ เห็นอย่างไรจึงไม่มีอนุสัย หมดอาหารก็นิพพาน หลักการและวิธีละภพ เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘ ต้องการแก้กรรม วิธีแก้กรรม ดับกรรม วิธีละกรรม คือ ก่อนตาย!!! ..ควรฟังพุทธวจน อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือ เสธโอ๊ดแชร์ ให้แม่ฟังสัญญา ๑๐ ประการ พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ ทำความเพียรเสียแต่วันนี้ ความเพียรเป็นเรื่องสำคัญ ความเพียรทางจิต ต้องการบรรลุธรรม "กายคตาสสติ" แค่เอาจิตอยู่ที่กาย ฟังธรรมเป็นเหตุให้ละนิวรณ์ ๕ ฝึกตนดีแล้ว ฐานะ ๕ ประการ ความจริงที่ต้องรู้ ๑๐ กฏอิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์_2016-10-01
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมวันอาทิตย์_2016-10-02
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
..................................................................

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

011 การสารภาพบาป ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar011 การสารภาพบาป ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 17 มีนาคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/oOoX9AGeba/011_.html

พุทธวจน- ภิกษุณีสามารถบวชได้หรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน- ภิกษุณีสามารถบวชได้หรือไม่?
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

010 ความรักพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar010 ความรักพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 10 มีนาคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/oC1GUu8Gce/010_.html

จริงหรือไม่!!! การที่เราเก็บกระดูกญาติไว้ในโกฏิ เมื่อเขาไปเกิดใหม่จะทำให้มีอวัยวะไม่ครบถ้วน?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมจริงหรือไม่!!! การที่เราเก็บกระดูกญาติไว้ในโกฏิ เมื่อเขาไปเกิดใหม่จะทำให้มีอวัยวะไม่ครบถ้วน?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.๑๖๒๐...
เพลย์ลิสต์..https://www.youtube.com/watch?v=qGbd0...
เพจ..https://www.facebook.com/PhuththWCnXr...
............................................................
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
http://watnapp.com
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+
https://plus.google.com/1006194983054...
..................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.....................................................................
*อยากเป็นโสดาบันเอกพีซี ต้องทำอย่างไร รู้อะไร? 
https://www.youtube.com/watch?v=LYjkV...
.............................................................
*จิตหลุดพ้น* 
https://www.youtube.com/watch?v=16jDO...
...........................................................................
รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
.....................................................................
*ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? ##๒ 
https://www.youtube.com/watch?v=bkJUk...
.................................................................
*ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
...................................................................................

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

009 การไถ่บาป ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar009 การไถ่บาป ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 3 มีนาคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/UseaGiuDba/009_.html

นัยยะเรื่องการทำจีวรให้เสียสีตามบัญญัติพระศาสดา เพื่อไม่ให้ยึดติดในสีใช่หรือไม่ครับ?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมนัยยะเรื่องการทำจีวรให้เสียสีตามบัญญัติพระศาสดา เพื่อไม่ให้ยึดติดในสีใช่หรือไม่ครับ?
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

008 ชีวิตนิรันดร ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar008 ชีวิตนิรันดร ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 24 กุมภาพันธ์ 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/1JcckO0xce/008_.html

พุทธวจน-ขอทราบวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับการบิณฑบาต

ที่มา ศากยบุตร อันเกิดโดยธรรมพุทธวจน-ขอทราบวัตรปฏิบัติเกี่ยวกับการบิณฑบาต
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗]
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

007 ปัญหาระหว่าง พระเป็นเจ้ากับพระรัตนตรัย ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar007 ปัญหาระหว่าง พระเป็นเจ้ากับพระรัตนตรัย ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 17 กุมภาพันธ์ 252 MP3
http://www.4shared.com/mp3/V9lzLAQ-ba/007__.html

ชายไทยในศาสนาพุทธจำเป็นต้องบวชทุกคนหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมชายไทยในศาสนาพุทธจำเป็นต้องบวชทุกคนหรือไม่?
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

006 ปัญหาเกี่ยวกับปาณาติบาตระหว่างศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar006 ปัญหาเกี่ยวกับปาณาติบาตระหว่างศาสนา ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ MP3
http://www.4shared.com/mp3/fxuIWSCHba/006_.html

ขอคำอธิบายพระสูตรภิกษุที่เลี้ยงชีพผิด เปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมขอคำอธิบายพระสูตรภิกษุที่เลี้ยงชีพผิด เปรียบเหมือนผ้าเปลือกปอ
ภิกษุ ท.! ผ้าทอด้วยเปลือกปอ ถึงจะยังใหม่อยู่ สีก็ไม่งาม 
นุ่งห่มเข้าก็เจ็บเนื้อ ราคาก็ถูก, แม้จะกลางใหม่กลางเก่าแล้ว 
สีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ ราคาก็ถูกมาก, 
แม้จะเก่าคร่ำแล้ว สีก็ยังไม่งามนุ่งห่มเข้าก็ยังเจ็บเนื้อ 
ราคาก็ถูกมากอยู่นั่นเอง.

ผ้าเปลือกปอ ที่เก่าคร่ำแล้วมีแต่จะถูกใช้เช็ดหม้อข้าว 
หรือทิ้งอยู่ตามกองขยะมูลฝอย นี้ฉันใด;

ภิกษุ ท.! ภิกษุ ที่ทุศีล มีความเป็นอยู่เลวทราม 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน :
แม้เพิ่งบวชใหม่ เราก็กล่าวว่า มีผิวพรรณไม่งาม 
เหมือนผ้าเปลือกปอที่แม้ยังใหม่อยู่ก็ดูสีไม่งาม ฉะนั้น.

๑ บาลี พระพุทธภาษิต ติก. อํ. ๒๐/๓๑๗/๕๓๙, 
ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลาย.

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

005 วิวัฒนาการแห่งความคิด ของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งสูงสุด ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar005 วิวัฒนาการแห่งความคิด ของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งสูงสุด  ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรรมบรรยายประจำวันเสาร์ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓  MP3
http://www.4shared.com/mp3/HMP_kc03ba/005__.html

บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ ถูกต้องตามพุทธวจนหรือไม่ ควรปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ ถูกต้องตามพุทธวจนหรือไม่ ควรปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไร?
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

004 การเกิดของพระคัมภีร์ในศาสนาที่มีพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar004 การเกิดของพระคัมภีร์ในศาสนาที่มีพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 27มกราคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/l6z7s-Y5ce/004_.html

คนที่นับถือศาสนาอื่นมีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมคนที่นับถือศาสนาอื่นมีสวรรค์นรกที่เดียวกันหรือไม่?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.๑๖๒๐...
เพลย์ลิสต์..https://www.youtube.com/watch?v=qGbd0...
เพจ..https://www.facebook.com/PhuththWCnXr...
............................................................
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
http://watnapp.com
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+
https://plus.google.com/1006194983054...
..................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.....................................................................
*อยากเป็นโสดาบันเอกพีซี ต้องทำอย่างไร รู้อะไร? 
https://www.youtube.com/watch?v=LYjkV...
.............................................................
*จิตหลุดพ้น* 
https://www.youtube.com/watch?v=16jDO...
...........................................................................
รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
.....................................................................
*ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? ##๒ 
https://www.youtube.com/watch?v=bkJUk...
.................................................................
*ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
...................................................................................

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

003 ปัญหาแตกแยกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar003 ปัญหาแตกแยกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้า ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 20 มกราคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/nKVjXJMrce/003_.html

ขอคำอธิบายตามหลักพุทธวจนพระพุทธเจ้าเปรียบสัตว์เหมือนบัวสามเหล่าหรือสี่เหล่า

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมขอคำอธิบายตามหลักพุทธวจนพระพุทธเจ้าเปรียบสัตว์เหมือนบัวสามเหล่าหรือสี่เหล่า
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง [๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗]
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

002 พระเจ้าในฐานะสิ่งสูงสุดที่มนุษย์มีร่วมกัน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3

ที่มา Downmerng Ar002 พระเจ้าในฐานะสิ่งสูงสุดที่มนุษย์มีร่วมกัน ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 13 มกราคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/MJMHLHSUce/002_.html

พระพุทธเจ้าสวดมนต์บทไหนและมีประโยชน์อย่างไร? การแขวนพระเครื่องจำเป็นหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพระพุทธเจ้าสวดมนต์บทไหนและมีประโยชน์อย่างไร? การแขวนพระเครื่องจำเป็นหรือไม่?
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

001 ประโยชน์ของการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ MP3

ที่มา Downmerng Ar001 ประโยชน์ของการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ ท่านพุทธทาส อินฺทปญฺโญ ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา สวนโมกขพลาราม 6 มกราคม 2522 MP3
http://www.4shared.com/mp3/RTvMET9Sba/001_.html

พุทธวจน- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงคืออนุสาสนีปาฏิหาริย์
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

018 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 18 ( ขั้นที่ 14,15,16 ) ตอนสุดท้าย MP3

ที่มา Downmerng Ar018 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 18 ( ขั้นที่ 14,15,16 ) ตอนสุดท้าย โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/gRuKsGoCba/018__16___18____141516___.html

ทำกรรมอย่างไร รับผลของกรรมอย่างนั้น

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมทำกรรมอย่างไร รับผลของกรรมอย่างนั้น
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

017 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 17 ( ขั้นที่ 14,15 ) MP3

ที่มา Downmerng Ar017 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 17 ( ขั้นที่ 14,15 ) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/0piPxTFTba/017__16___17____1415__.html

การแชร์ข้อมูลต่างๆในเฟส เช่นการให้กำลังใจเพื่อน ให้ข้อคิดคติสอนใจต่างๆที่ไม่ใช่พุทธวจน ถือว่าเราเดิน

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมการแชร์ข้อมูลต่างๆในเฟส เช่นการให้กำลังใจเพื่อน ให้ข้อคิดคติสอนใจต่างๆที่ไม่ใช่พุทธวจน ถือว่าเราเดิน
๕. ทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้น อย่าฟังคนอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ! พวกภิกษุบริษัทในกรณีนี้, สุตตันตะเหล่าใด ที่กวีแต่งขึ้นใหม่ เป็นคำร้อย
กรองประเภทกาพย์กลอน มีอักษรสละสลวย มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นเรื่องนอกแนว เป็นคำกล่าว
ของสาวก เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจักไม่ฟังด้วยดี ไม่เงี่ยหูฟัง ไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้
ทั่วถึง และจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน.
ภิกษุทั้งหลาย ! ส่วน สุตตันตะเหล่าใด ที่เป็นคำของตถาคต เป็นข้อความลึก มีความหมายซึ้ง
เป็นชั้นโลกุตตระ ว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา, เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่; เธอย่อมฟัง
ด้วยดี ย่อมเงี่ยหูฟัง ย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึง และย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน จึงพา
กันเล่าเรียน ไต่ถาม ทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่า "ข้อนี้เป็นอย่างไร ? มีความหมายกี่นัย ? " ดังนี้.
ด้วยการทำดังนี้ เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้. ธรรมที่ยังไม่ปรากฏ เธอก็ทำให้ปรากฏได้, ความ
สงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้
ทุก. อํ. ๒๐/๙๒/๒๙๒

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

016 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 16 ( ขั้นที่ 11, 12, 13 ) MP3

ที่มา Downmerng Ar016 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 16 ( ขั้นที่ 11, 12, 13 ) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/AKTw3gBfce/016__16___16____11_12_13__.html

"ทำไมพระไม่เป็นหนึ่งเดียว ทั้งๆที่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน"

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม"ทำไมพระไม่เป็นหนึ่งเดียว ทั้งๆที่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน"
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี้
www.watnapp.com

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

015 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 15 ( ขั้นที่ 11,12, 13) MP3

ที่มา Downmerng Ar015 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 15 ( ขั้นที่ 11,12, 13) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/FU77LA0aba/015__16___15____1112_13_.html

การแผ่เมตตาพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไร นั่งสมาธิจำเป็นต้องแผ่เมตตาหรือไม่และมีอานิสงค์อย่างไร

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมการแผ่เมตตาพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไร นั่งสมาธิจำเป็นต้องแผ่เมตตาหรือไม่และมีอานิสงค์อย่างไร
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620...
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
..................................................................................
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ บรรยายธรรมงานรัก ศรัทธา ตถาคต (วันอังคาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
https://www.youtube.com/watch?v=BpawY...
..................................................................................
.ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? 
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
..........................................................................
พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ เหตุสำเร็จความปรารถนา องค์คุณแห่งการบรรลุโสดาบัน ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อนุตตริยะ ๖ ประการ ทางให้ถึงวิมุตติ ๕ ประการ อานิสงส์ ๖ ประการ อานิสงส์ ๔ ประการ "กายคตาสสติ" แค่เอาจิตอยู่ที่กาย ยังต้องทำงานอยู่ จะภาวนาอย่างไร
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต ฐานะ ๕ ประการ , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! ก่อนตายอยู่กับลมไว้ ถ้าเราจะต้องตาย ปริญญาที่แท้จริง , อะไรคือความสุขที่แท้จริง? สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , สังโยชน์ ๑๐ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร ทางรอดจากนรก ผู้ว่าบุรีรัมย์พาฟังธรรมฯ คุณป้อมเล่าเรื่องอนุสาสนีฯ หลุดพ้นจากทุกข์ ฟังคำพระศาสดา
อานาปานสติและอานิสงส์ , ปุจฉา-วิสัชนา คนฆ่าตัวตาย ,วิธีแก้กรรม ดับกรรม , พึ่งตน พึ่งธรรม , เทคนิคการปล่อยวาง , เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘
เรื่องวิญญาณฐีติ ๔ อย่าง , บุคคล ๗ จำพวก แผ่เมตตาพระพุทธเจ้าสอน
.....................................................................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์­_2016-05-13
........................................­.....................

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

014 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 14 (ขั้นที่ 9,10) โดย MP3

ที่มา Downmerng Ar014 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 14 (ขั้นที่ 9,10) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/bmup6qjMba/014__16___14___910_.html

ถ้าผมบวชเป็นพระ มีโยมมาขอให้ทำเดรัจฉานวิชา ผมจะอธิบายอย่างไร?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมถ้าผมบวชเป็นพระ มีโยมมาขอให้ทำเดรัจฉานวิชา ผมจะอธิบายอย่างไร?
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

013 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 13 (ขั้นที่ 8,9,10) MP3

ที่มา Downmerng Ar013 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 13 (ขั้นที่ 8,9,10) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/paXGtODCba/013__16___13___8910_.html

การเวียนเทียนมีกล่าวไว้ในพุทธวจนหรือไม่?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมการเวียนเทียนมีกล่าวไว้ในพุทธวจนหรือไม่?
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620...
พุทธวจน_รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
........................................­­­­­......................
TOPHIT ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/watch?v=cYFPA...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­...........­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.
รวมคลิปศึกษา,ปฏิบัติ,สั่งสมสุตตะ(จากภาพพ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ระสูต­­­­­­­ร)ใ­น­ค­ำ­ส­อ­น­ข­อ­ง­พ­ร­ะ­ศ­า­ส­ด­า­เ­ท­่­­า­­น­­ั­­้­­น­­.
https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­........................
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพร­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ะ­พ­ุ­ท­ธ­เ­จ­้­­า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ ยูทูป "ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม"
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­..­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.­­.

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

012 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 12 (ขั้นที่ 8) MP3

ที่มา Downmerng Ar012 อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 12 (ขั้นที่ 8) โดย ท่านอาจารย์พุทธทาส อินฺทปญฺโญ MP3
https://www.4shared.com/mp3/U8GzM2lbba/012__16___12___8_.html

แง่มุมเรื่องการบริจาคร่างกายและอวัยวะ เรื่องการกินเจพระศาสดาตรัสไว้หรือไม่ อย่างไร

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมแง่มุมเรื่องการบริจาคร่างกายและอวัยวะ เรื่องการกินเจพระศาสดาตรัสไว้หรือไม่ อย่างไร
[บางส่วนจากพุทธวจนสนทนา หลังฉัน เสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗]
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล