แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน_ชาวพุทธที่มีศาลพระภูมิ ควรทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตรงตามคำสอนของพระศาสดา

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน_ชาวพุทธที่มีศาลพระภูมิ ควรทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตรงตามคำสอนของพระศาสดา
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559

การเผยแผ่พุทธวจนจะสวนทางกับประเพณีนิยมที่เชื่อตามๆกันมา ควรทำอย่างไร

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมการเผยแผ่พุทธวจนจะสวนทางกับประเพณีนิยมที่เชื่อตามๆกันมา ควรทำอย่างไร
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง๑๐ ปทุมธานี

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

บัวสามเหล่าตามบัญญัติพระศาสดาเป็นอย่างไรเล่า?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมบัวสามเหล่าตามบัญญัติพระศาสดาเป็นอย่างไรเล่า?
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน-จะแนะนำให้คนอื่นเข้าใจ เรื่องเดรัจฉานวิชาได้อย่างไร?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน-จะแนะนำให้คนอื่นเข้าใจ เรื่องเดรัจฉานวิชาได้อย่างไร?
บางส่วนจากสนทนาธรรมเช้าวันเสาร์ 
หลังฉัน วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตํถิผโล

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

จะตอบคำถามให้คนอื่นเข้าใจเรื่องการสวดมนต์ เรื่องการกรวดน้ำ ที่ถูกต้องตรงตามพุทธวจนควรตอบอย่างไร?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมจะตอบคำถามให้คนอื่นเข้าใจเรื่องการสวดมนต์ เรื่องการกรวดน้ำ ที่ถูกต้องตรงตามพุทธวจนควรตอบอย่างไร?
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

จะอธิบายอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจเรื่องภพหน้า ชาติหน้ามีจริง?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมจะอธิบายอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจเรื่องภพหน้า ชาติหน้ามีจริง?
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน- ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #๓

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน- ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #๓
เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี้
www.watnapp.com

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน-ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #๒

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมพุทธวจน-ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ #๒
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน_อริยสัจ ๔, โสดาปัตติมรรค แบบสัทธานุสารี,เห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไร ,เราเลือกเกิดได้ ฯลฯ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม[พุทธวจน ลพบุรี ๑๖๒๐]...
รวมคลิปยอดนิยม ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
............................................................
การได้เกิดเป็นมนุษย์ควรรู้อะไรมากที่สุด?
https://www.youtube.com/watch?v=WvMZw...
พุทธวจน-วีดีโอ ยูทูป (เพลย์ลิสต์) "ศากยบุตร โอรสอันเกิดจากพระโอษฐ์"
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
...............................................................
เรื่องอริยสัจ ๔, โสดาปัตติมรรค แบบสัทธานุสารี,เห็นเกิดดับมีประโยชน์อะไร ,เราเลือกเกิดได้ ฯลฯ
https://www.youtube.com/edit?video_id...
........................................................
ทางรอดจากนรกของผู้ทุศีล พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไร ? จงตั้งใจฟังคลิปนี้ !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5...
.............................................................
แค่ใจเรามีเจตนาระลึกถึงลมหายใจ นั่นคือการมีกายคตาสติแล้ว (การมีใจตั้งอยู่กับกาย) 
https://www.youtube.com/watch?v=7Xlm4...
................................................................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์_2016-03-26
https://www.youtube.com/watch?v=07YjH...
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
...................................................................................

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน_พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620
ถ่ายทอดคำสอนโดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่
http://watnapp.com
http://faq.watnapp.com
http://media.watnapahpong.org
http://www.buddhakos.org
https://www.facebook.com/Buddhawajana.th
https://www.facebook.com/Buddhawajana...
https://www.facebook.com/Buddhawajana...
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
...................................................................
รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร?
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
.....................................................................
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ บรรยายธรรมงานรัก ศรัทธา ตถาคต (วันอังคาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 
https://www.youtube.com/watch?v=BpawY...
อยากมาปฏิบัติธรรมที่วัดนาป่าพง ต้องเตรียมตัวอย่างไร?
..................................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? 
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
..........................................................................
พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ เหตุสำเร็จความปรารถนา องค์คุณแห่งการบรรลุโสดาบัน ทิฏฐิอันเป็นอริยะ
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต ฐานะ ๕ ประการ , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! ก่อนตายอยู่กับลมไว้ ถ้าเราจะต้องตาย ปริญญาที่แท้จริง , อะไรคือความสุขที่แท้จริง? สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , สังโยชน์ ๑๐ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร ทางรอดจากนรกของผู้ทุศีล
อริยสัจ ๔ อะไรคือตัวทุกข์ ช่วงปุจฉา-วิสัชนา ผู้ว่าบุรีรัมย์พาฟังธรรมฯ
คุณป้อมเล่าเรื่องอนุสาสนีฯ
หลุดพ้นจากทุกข์ ฟังคำพระศาสดา
อานาปานสติและอานิสงส์ , ปุจฉา-วิสัชนา คนฆ่าตัวตาย ,วิธีแก้กรรม ดับกรรม , พึ่งตน พึ่งธรรม , เทคนิคการปล่อยวาง , เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘

ปฏิปทาบรรลุมรรคผล ๔ ประการ เรื่องวิญญาณฐีติ ๔ อย่าง , บุคคล ๗ จำพวก
.....................................................................
ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
........................................­...............................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันพุธ_2016-06-15
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันพฤหัสบดี_2016-06-09
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันศุกร์_2016-07-15
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันเสาร์­_2016-06-18
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์­_2016-06-19

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559

ความเข้าใจผิดเรื่องพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ฝังรากลึกในสังคมชาวพุทธ

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิด...ด้วยพุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

ความเข้าใจผิดของชาวพุทธเรื่องการสร้างพระพุทธเจ้าน้อย

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วย...พุทธวจน
โดย ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559

พุทธวจน_เราจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริง และคำถามอื่นๆ[ม. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ]

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
........................................­..........................
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
........................................­............................
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
.­­­­­..................................­.................................
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร,ที่มาของพระไตรปิกฏ (ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 7/เมษยายน/2559) 
https://www.youtube.com/watch?v=jMTA4...
........................................................
อะไรคือความสุขที่แท้จริง? 
https://www.youtube.com/watch?v=WsfLn...
........................................­................................
พุทธวจนคืออะไร ทำไมต้องฟังแต่พุทธวจน ณ จ.สุโขทัย 
https://www.youtube.com/watch?v=RAOgM...
..........................................................................
เรื่องฐานะ ๕ ประการ ฯลฯ โดยท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล 
https://www.youtube.com/watch?v=p6Jjx...
........................................­­........................
ความจริงที่ต้องรู้ ๑๐ ประการ ว่าทำไมชาวพุทธต้องศึกษาแต่คำสอนจากพระพุท­­ธเจ้าเท่านั้น 
https://www.youtube.com/watch?v=Q29S4...
มาฝึกสมาธิ เจริญอานาปานสติ ฟังธรรมเพื่อเข้าถึงความเป็นโสดาบันในชาตินี้กันเถิด. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0E21...
........................................­­......................
ทางรอดจากนรกของผู้ทุศีล พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างไร ? จงตั้งใจฟังคลิปนี้ !!! 
https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5...
........................................­­...................
พระพุทธเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งโลก#๑ (ยุวพุทธฯ ๒๓/ ม.ค./ ๒๕๕๔) วันหนึ่งฉันหนเดียวฯลฯ 
ลองฟังคลิปนี้!!! เพื่อพิสูจน์ปาฏิหาริย์..ฟังคำตถาคตก่อนตา­ยได้ผลแน่นอน!!! 
อยากให้ฟัง!!! หลักการและวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าสู่วิมุตติ และประเด็นธรรมอื่นๆ 
https://www.youtube.com/watch?v=Ennph...
........................................­­­­............................
นั่งสมาธิต้องทำอย่างไร ได้ประโยชน์อะไร นำไปใช้เมื่อไร? 
https://www.youtube.com/watch?v=_4DOb...
........................................­.............................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันอาทิต­­­ย์_2016-04-03
https://www.youtube.com/watch?v=9NNm-...
.......................................­­­­­­­...................................­.­.­­.­.­.­....
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
....................................................
https://www.youtube.com/user/nirdukkh...
...................................................

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559

ผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าพุทธวจนเป็นคำของพระพุทธเจ้าจริง?

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620...
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
..................................................................................
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ บรรยายธรรมงานรัก ศรัทธา ตถาคต 
https://www.youtube.com/watch?v=BpawY...
..................................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? 
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
..........................................................................
พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ เหตุสำเร็จความปรารถนา องค์คุณแห่งการบรรลุโสดาบัน ทิฏฐิอันเป็นอริยะ อนุตตริยะ ๖ ประการ ทางให้ถึงวิมุตติ ๕ ประการ อานิสงส์ ๖ ประการ อานิสงส์ ๔ ประการ "กายคตาสสติ" แค่เอาจิตอยู่ที่กาย ชาตินี้ได้เกิดเป็นมนุษย์ การได้เกิด
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต ฐานะ ๕ ประการ , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! ก่อนตายอยู่กับลมไว้ ถ้าเราจะต้องตาย ปริญญาที่แท้จริง , อะไรคือความสุขที่แท้จริง? สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , สังโยชน์ ๑๐ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร ทางรอดจากนรก ผู้ว่าบุรีรัมย์พาฟังธรรมฯ คุณป้อมเล่าเรื่องอนุสาสนีฯ หลุดพ้นจากทุกข์ ฟังคำพระศาสดา
อานาปานสติและอานิสงส์ , ปุจฉา-วิสัชนา คนฆ่าตัวตาย ,วิธีแก้กรรม ดับกรรม , พึ่งตน พึ่งธรรม , เทคนิคการปล่อยวาง , เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘
เรื่องวิญญาณฐีติ ๔ อย่าง , บุคคล ๗ จำพวก
.....................................................................
พระอาจารย์คึกฤทธิ์-สนทนาธรรมเช้าวันอาทิตย์ที่­_2016-05-22
วัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง ๑๐ ปทุมธานี
www.watnapp.com

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ [เรื่องการปฏิบัติและการถ่ายทอดบอกสอน]

ที่มา ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม BN.1620...
พระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ 
https://www.youtube.com/watch?v=vc47c...
..................................................................................
อานาปานสติ... โดยตถาคต (เสียงอ่านหนังสือพุทธวจน)
https://www.youtube.com/watch?v=BpawY...
..................................................................................
ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม
ไม่อยากตกต่ำทั้งในชาตินี้และชาติหน้าทำอย่างไร? 
https://www.youtube.com/channel/UC-68...
..........................................................................
พุทธวจนเพื่อความสิ้นทุกข์ เหตุสำเร็จความปรารถนา องค์คุณแห่งการบรรลุโสดาบัน ทิฏฐิอันเป็นอริยะ ทางให้ถึงวิมุตติ ๕ ประการ อานิสงส์ ๖ ประการ อานิสงส์ ๔ ประการ "กายคตาสสติ" แค่เอาจิตอยู่ที่กาย มรรค ๘ คือกัลยาณวัตร 
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ อธิบายวิธีเจริญอานาปานสติอย่างละเอียด 
https://www.youtube.com/watch?v=JPnBW...
........................................­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.................­.­.­.­.­.­......................
อานาปานสติ เจริญแล้วได้อะไร อย่ามัวหลงเพลิน ความเกิด เป็นทุกข์ กรรม ภพ ชาติ วิญญาณฐีติ , นั่งสมาธิต้องทำ ลมหายใจคือ , เรื่องอริยสัจ ๔ อย่าให้จิตผูกติดกับอารมณ์ , ความเพียรทางจิต ฐานะ ๕ ประการ , ขอบคุณที่หาเจอ , อยากให้รู้ อยากให้ฟัง!!! , ลองฟังคลิปนี้!!! ก่อนตายอยู่กับลมไว้ ถ้าเราจะต้องตาย ปริญญาที่แท้จริง , อะไรคือความสุขที่แท้จริง? สิ้นนันทิ สิ้นราคะ , ละสักกายะทิฏฐิ , เข้าใจธรรมเพียงบทเดียว , เราจะออกจากระบบ , สังโยชน์ ๑๐ , อนุสัยคืออะไร อวิชชาคืออะไร , สัตตานังคืออะไร ทางรอดจากนรก ผู้ว่าบุรีรัมย์พาฟังธรรมฯ คุณป้อมเล่าเรื่องอนุสาสนีฯ หลุดพ้นจากทุกข์ ฟังคำพระศาสดา
อานาปานสติและอานิสงส์ , ปุจฉา-วิสัชนา คนฆ่าตัวตาย ,วิธีแก้กรรม ดับกรรม , พึ่งตน พึ่งธรรม , เทคนิคการปล่อยวาง , เราพ้นจากกรรมด้วยมรรค ๘
เรื่องวิญญาณฐีติ ๔ อย่าง , บุคคล ๗ จำพวก
.....................................................................
ความเข้าใจผิดของชาวพุทธ
https://www.youtube.com/edit?video_id...
ต้องการบรรลุธรรมในชาตินี้ ควรปฏิบัติอย่างไร!!!
https://www.youtube.com/edit?video_id...