แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

กรรม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
กรรม โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

010 การเห็นเป็นสักว่าธาตุ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar010 การเห็นเป็นสักว่าธาตุ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/6T_SmjP0ce...วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

หน้าที่ของสามีและภรรยา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
หน้าที่ของสามีและภรรยา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

009 การปฏิบัติเพื่อเห็นตถาตา สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar009 การปฏิบัติเพื่อเห็นตถาตา สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/PhCGmfM0ce...วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

พระมหาโมคคัลลานะสอนนางแพศยา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Arพระมหาโมคคัลลานะสอนนางแพศยา โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

008 การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar
008 การปฏิบัติเพื่อความมีจิตว่าง สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/mLXCwpfxba...วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

ที่พึ่ง โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ที่พึ่ง โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.nirotharam.com/mp3/dhamma5...

007 สรุปโครงร่างและการปฏิบัติในผลนั้น สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar
007 สรุปโครงร่างและการปฏิบัติในผลนั้น สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/JVUITR2Cba...วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

006 การปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอื่น ๆ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar006 การปฏิบัติในอิริยาบถนอนและอื่น ๆ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/l1yu1gZoce...


วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

005 การปฏิบัติในอิริยาบถยืน สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar
005 การปฏิบัติในอิริยาบถยืน สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/JGRJ-7gHce...วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

004 การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar
004 การปฏิบัติในอิริยาบถเดิน สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/qbJvOAJlba...


วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

003 วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar003 วิปัสสนาระบบลัดสั้น สำหรับคนทั่วไป สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/e4hh90_Wba...วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านบุญหนุนนำ (590406) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590406 บ้านบุญหนุนนำ 6 เม.ย. 59
"สมาธิ แปลว่าความตั้งมั่นของจิต ไม่ได้แปลว่าสงบ อย่าไปคิดว่าสมาธิแปลว่าสงบนะ ต่ำต้อยเกินไป สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต จิตจะตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ...ใจไหลแว้บไปคิด ห้ามได้ไหม ห้ามไม่ได้ ให้เรียนรู้มันไป จิตไหลไปรู้สึก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช บ้านบุญหนุนนำ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ (590406) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5904...

002 ข้อควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Buddhadharm
002 ข้อควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ได้ตร­งไปตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/XGsnSyHSce...วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

37 เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8 ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร37 เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8

ที่มา MrTHChannel37 เรื่องวิธีบำเพ็ญมรรค8 ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101


001 ทำไมจึงต้องมีจิตภาวนา สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑

ที่มา Downmerng Ar001 ทำไมจึงต้องมีจิตภาวนา สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู ภาคมาฆบูชา ปี ๒๕๒๑
ธรรมบรรยาย MP3 โดยท่านพุทธทาส อินทปัญโญ
ผู้ที่ได้ชื่อว่าสามารถบรรยายธรรมได้ตรงไป
­ตรงมา เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอย่างที่สุด ยากจะหาผู้หนึ่งผู้ใดเสมอด้วย ท่านพุทธทาสภิกขุ
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/wMh3a3Rrce...36 สมาธิวิสุทธิ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel36 สมาธิวิสุทธิ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ฆราวาสกับพุทธศาสตร์ ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

35 สมาธิแก้ความเครียด

ที่มา MrTHChannel35 สมาธิแก้ความเครียด ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ฆราวาสกับพุทธศาสตร์ ตอนที่ ๑

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

34 ภวังค์ปฎิสนธิจิต

ที่มา MrTHChannel34 ภวังค์ปฎิสนธิจิต ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ฆราวาสกับไสยศาสตร์

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๑๓
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

33 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel33 อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ภาวะจิตทรามในอารยะธรรมแผนปัจจุบัน ตอนที่ ๓

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590220) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590220 สวนสันติธรรม ๖๔ 20 ก.พ. 59
"แทนที่เอาเวลามาคอยตามพันแข้งพันขาหลวงพ่­อ เอาเวลาไปภาวนา อย่ามาผูกพันอยู่กับครูบาอาจารย์แบบลูกแหง­่...ต้อง เข้มแข็ง ต้องพัฒนาตัวเองนะ ฝึกตัวเอง แล้วก็ช่วยผู้อื่น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590220) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

32 ปฎิจมฺปปบาท ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel32 ปฎิจมฺปปบาท ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ภาวะจิตทรามในอารยะธรรมแผนปัจจุบัน ตอนที่ ๒

ที่มา Buddhadharmชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓31 ความสำเร็จของผลบุญ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel31 ความสำเร็จของผลบุญ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ภาวะจิตทรามในอารยะธรรมแผนปัจจุบัน ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓
วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

30 จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์ 02

ที่มา MrTHChannel30 จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์ 02 ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101หายนะธรรมของโลกฆราวาส

ที่มา Buddhadharmชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

29 จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์

ที่มา MrTHChannel29 จิตควบคุมไว้ดีย่อมมีที่พึ่ง มีปัญญานำพาให้พ้นทุกข์ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ความรอดพื้นฐานของฆราวาส

ที่มา Buddhadharmชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590214B) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590214B สวนสันติธรรม ๖๔ 14 ก.พ. 59 B
"รู้สึกไหม ในนี้มีเราอยู่คนหนึ่ง เรานี้ไม่ได้เกิดตลอดเวลา เกิดดับเหมือนกัน เพราะฉะนั้น บางครั้งจิตทรงสมาธินิ่งๆ ไม่คิดอะไร ทุกอย่างว่างเปล่า บอกว่าไม่มีเรา ออกจากสมาธิมาก็มีเราอีกแหละ...ฉะนั้น เวลาที่เราจะวัดกิเลสตัวเอง เราวัดในใจที่ธรรมดานี้ อย่าไปเข้าฌานวัด เข้าสมาธิวัด วัดไม่ได้จริง กิเลสไม่โผล่ อยู่ในชีวิตธรรมดานี้ แล้ววัดเอา ในภาวะปกติที่ไม่ได้ไปปร […]" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590214B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590214A) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590214A สวนสันติธรรม ๖๔ 14 ก.พ. 59 A
"สมาธิสงบ จิตเป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นหนึ่ง... สมาธิที่ใช้เจริญปัญญา จิตเป็นหนึ่ง อารมณ์เป็นแสนเป็นล้านก็ได้ อารมณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จิตเป็นหนึ่ง ในลักษณะที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ไม่ใช่เป็นหนึ่งแบบแข็งกระด้าง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590214A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

28 การฝึกวิปัสสนากำจัดกิเลส ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel28 การฝึกวิปัสสนากำจัดกิเลส ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101กำลังของฆราวาส

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒ พฤษภาคม ๒๕๑๓วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

27 สมาธิทำให้จิตมีพลัง ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel27 สมาธิทำให้จิตมีพลัง ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ฆราวาสกับอุดมคติของโพธิสัตว์

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๑ พฤษภาคม ๒๕๑๓วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

26 การดำเนินชีวิตทางสายกลาง ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel26 การดำเนินชีวิตทางสายกลาง ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101สุญญตากับฆราวาส.

ที่มา Buddhadharm
สุญญตากับฆราวาส
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๓๐ เมษายน ๒๕๑๓วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559

25 เรื่องประวัติพระมหาเจดีย์ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel25 เรื่องประวัติพระมหาเจดีย์ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101การควบคุมปัญหาเพศรสของฆราวาส.

ที่มา Buddhadharm
สัมผัสกำหนัดนั้น เครื่องจักรในกาย
อารมณ์พบอินทรีย์ เข้าแล้ว
ทำงานเที่ยงตรงหลัก ต่างหาก
แต่โลกหลงว่าแก้ว ก่ำกาม.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

การควบคุมความรู้สึก ทางเพศรสของฆราวาส
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๘ เมษายน ๒๕๑๓วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559

24 ทางสายกลางทำให้เกิดความสว่าง ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel24 ทางสายกลางทำให้เกิดความสว่าง ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
ปัญหาเพศรสของฆราวาส

ที่มา Buddhadharm
ปัญหาเพศรสของฆราวาส
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๗ เมษายน ๒๕๑๓
วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ (590213B) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590213B สวนสันติธรรม ๖๔ 13 ก.พ. 59 B
จุดสำคัญไม่ได้อยู่ทีสภาวะสว่างหรือมัวนะ จุดสำคัญอยู่ที่ว่าจิตเรามีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมา พอมันมัวขึ้นมา จิตไม่ชอบก็รู้เอา ... ไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้มันหาย แต่ฝึกเพื่อจะดูไตรลักษณ์ พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590213B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ (590213A) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590213A สวนสันติธรรม ๖๔ 13 ก.พ. 59 A
"ไม่ใช่เรื่องยากนะ ที่เราจะรู้กายอย่างที่กายเป็น ไม่ใช่เรื่องยาก ที่เราจะรู้ใจอย่างที่ใจเป็น ขอให้มีความใส่ใจที่จะรู้เท่านั้นเอง มีมนสิการ สนใจ ใส่ใจ คอยระลึกอยู่ ไม่บังคับจิต ... ใช้จิตใจที่เป็นธรรมชาติ จิตใจที่เป็นธรรมดา จิตใจที่รู้ตื่นเบิกบาน สบายๆ นี่แหละ ไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกาย...ของใจ นี่เป็นหลักการปฏิบัติที่สำคัญนะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590213A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (590320) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590320 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 20 มี.ค. 59
"ก่อนจะง่าย ยากทุกคน ต้องอดทนนะ ยอมยากตั้งแต่วันนี้แล้วง่ายในอนาคตดีกว่า ดีกว่าเหลวไหลในวันนี้แล้วอนาคตก็ยังยากอย่างเดิม จนหมดพระพุทธเจ้าไปหลายองค์แล้วก็ยังภาวนาไม่ได้อย่างเดิม ใช้ไม่ได้นะ ค่อยๆ ฝึกไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙(590320) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/590320.mp3

23 พิจารณาอศุภะละจนหลุดพ้น ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel23 พิจารณาอศุภะละจนหลุดพ้น ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ความมีสติของฆราวาส

ที่มา Buddhadharm
ความมีสติของฆราวาส
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๖ เมษายน ๒๕๑๓