แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

17 วิธีฝึกจิตให้มีพลัง ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel17 วิธีฝึกจิตให้มีพลัง ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ธรรมะสำหรับฆราวาส

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๓ เมษายน ๒๕๑๓วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2559

16 การพิจารณากายให้จิตสงบ ทางสายกลางที่ตรัสรู้ ;หลวงพ่อวิริยังค์

ที่มา MrTHChannel16 การพิจารณากายให้จิตสงบ ทางสายกลางที่ตรัสรู้ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ความเป็นฆราวาส

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๒ เมษายน ๒๕๑๓วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

15 บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล สร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์

ที่มา MrTHChannel15 บำเพ็ญกุศลให้บรรลุผล สร้างคุณธรรมบำเพ็ญประโยชน์ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ปัญหาเพียงข้อเดียวของมนุษยชาติ

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒๒ เมษายน ๒๕๑๓วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

14 เตรียมใจให้ดีในนาทีวิกฤต ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel14 เตรียมใจให้ดีในนาทีวิกฤต ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว.

ที่มา Buddhadharm
ธรรมบรรยายประจำเสาร์
สวนโมกขพลาราม
๒๑ เมษายน ๒๕๑๓

อารัมภบท : จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันความทุกข์แก่­ฆราวาส
เรื่องกิเลสและความทุกข์ เป็นเรื่องเดียวกันอย่างเดียวกัน
ของทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายบรรพชิตวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ (590212B) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590212B สวนสันติธรรม ๖๔ 12 ก.พ. 59 B
"ศาสนาพุทธแท้ๆ... เป็นศาสนาของสติ ศาสนาของปัญญา ศาสนาของการพึ่งตนเอง คนส่วนใหญ่อ่อนแอ อยากให้คนอื่นช่วย... ไม่ได้คิดจะพึ่งตนเอง และก็ไม่อยากฝึกตนเองด้วย ตามใจกิเลสไปเรื่อยๆ แต่ละวันๆ เคารพผลประโยชน์ เคารพวัตถุ ไม่ได้รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร... ชาวพุทธที่แท้จริงต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590212B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที ๖๔ (590212A) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590212A สวนสันติธรรม ๖๔ 12 ก.พ. 59 A
"จิตดวงเดียวนี่แหละ สร้างขันธ์ ๕ ขึ้นมาทั้งหมดเลย มีขันธ์ ๕ ขึ้นมาก็ขยายความรู้สึกออกไป มีตัวเรา แล้วก็มีของเรา มีของคนอื่น...มีโลก มีจักรวาล ออกไปอีก จักรวาลนี้ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตดวงเดียวนี่เอง สุข ทุกข์ ดี ชั่ว ทั้งหลาย ปรากฏขึ้นมาด้วยจิตดวงเดียวนี่เอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590212A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (590316) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 16 มี.ค. 59
"ถ้าเมื่อไรเรารู้ทันใจที่ฟุ้งซ่าน สมาธิจะเกิด ถ้าเรารู้ความรู้สึกทั้งหลาย สภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็น สติจะเกิด มันมีตัวเฉพาะอยู่ตัวหนึ่ง คือ ถ้ารู้ความฟุ้งซ่าน สมาธิจะเกิด... ใจฟุ้งซ่านเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่จะหนีไปคิด รองลงมาก็หนีไปดู รองลงไปอีกก็หนีไปฟัง ส่วนจิตไหลไปดมกลิ่น ไปลิ้มรส ไปรู้สัมผัสทางกาย มีไม่มาก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (590316) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5903...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590205) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590205 สวนสันติธรรม ๖๓ 5 ก.พ. 59
"ยิ่งพยายาม ก็ยิ่งยึดถือ...วางจิตดวงเดียว ก็คือ วางโลกทั้งโลก ยึดจิตดวงเดียว ก็คือ ยึดโลกขึ้นมาได้ทั้งหมดเลย ยึดขันธ์ขึ้นมาได้ทั้งหมดเลย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590205) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590129B) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590129B สวนสันติธรรม ๖๓ 29 ม.ค. 59 B
"ธรรมะช่วยเราได้ วันข้างหน้า พวกเราจะต้องเผชิญกับการที่จะต้องอยู่ลำพัง...เตรียมไว้เถิด ต้องเจอ ต้องอยู่คนเดียว จะอยู่อย่างไร อยู่แบบเศร้าโศก ตรอมใจว่าถูกทอดทิ้ง หรืออยู่แบบรู้ตื่น เบิกบาน อยู่ที่เราฝึกเอา...เราทำตัวให้พร้อมที่จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องเติบโตนะ ต้องเข้มแข็ง...(ศาสนาพุทธ)ไม่ใช่ศาสตร์ของคนมองโลกแง่ร้าย แต่เป็นศาสตร์ของคนมองโลกตามความเป็ […]พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (590129B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590129A) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590129A สวนสันติธรรม ๖๓ 29 ม.ค. 59 A
"ปัญญา เกิดจากสัญญานะ - สัญญาที่ถูกต้อง ถ้าไม่มีสัญญา คือการหมายรู้ที่ถูกต้อง ปัญญาไม่เกิดหรอก" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ (590129A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...
13 การบรรลุผลสมาธิ คุณค่าของชีวิต ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel13 การบรรลุผลสมาธิ คุณค่าของชีวิต ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 10 - สรุปความ - พุทธทาสภิกขุ

ที่มา ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะออนไลน์หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุมวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590124B) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590124B สวนสันติธรรม ๖๓ 24 ม.ค. 59 B
ดู จิตแล้วเห็นธรรมได้อย่างไร - เพราะธรรมะเกิดขึ้นที่จิตเป็นจำนวนมาก กุศลเกิดที่จิตนะ ไม่เกิดที่อื่นเลย อกุศล โลภ โกรธ หลง เกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเลย กระทั่งมรรคผลก็เกิดที่จิตไม่เกิดที่อื่นเ­ลย นี่คือธรรมแท้... ธรรมแท้ก็คือธรรมที่เป็นกุศล ธรรมที่เป็นอกุศล ธรรมที่พ้นไปคือมรรคผล เป็นโลกุตตรธรรม ก็ค้นพบอยู่ที่จิตนี่เอง จากจิตดวงเดียวนะ ถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งก็เข้าใจธร […]" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ (590124B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590124A) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590124A สวนสันติธรรม ๖๓ 24 ม.ค. 59 A
"เรา ภาวนานะ ไม่ใช่เพื่อให้ใจสว่าง ให้ใจสงบ สบายอะไรหรอก สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ จุดหมายปลายทาง เพื่อให้จิตมันพ้นจากทุกข์ เข้าถึงความดับสนิทแห่งทุกข์สิ้นเชิง นี่คือจุดหมายปลายทาง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ (590124A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...12 สมาธิขั้นสุดยอด ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel12 สมาธิขั้นสุดยอด ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 9 - ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก - พุทธทาสภิกขุ

ที่มา ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะออนไลน์
หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุมวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

11 ประโยชน์ของสมาธิ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel11 ประโยชน์ของสมาธิ ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 8 - การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา - พุทธทาสภิกขุ

ที่มา Buddhadharm
หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุมวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

10 สมาธิเข้าสู่ภวังค์ วิปัสสนา ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel10 สมาธิเข้าสู่ภวังค์ วิปัสสนา ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 7 - การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ - พุทธทาสภิกขุ

ที่มา Buddhadharmหนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุม


วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559

09 อมฤทตธรรม ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel09 อมฤทตธรรม ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

08 ญาณวิปัสสนาอันละเอียด ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel08 ญาณวิปัสสนาอันละเอียด ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 5 - ขั้นของการปฏิบัติศาสนา - พุทธทาสภิกขุ

ที่มา ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะออนไลน์หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 5 - ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา) - พุทธทาสภิกขุ

หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุมหนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 6 - คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์) - พุทธทาสภิกขุ

ที่มา ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะออนไลน์หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 6 - คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์) - พุทธทาสภิกขุ

หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุมวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 4 - อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) - พุทธทาสภิกขุ

ที่มา ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะออนไลน์หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุม

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559

07 การกำกับญาณ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel06 การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101

ดาวโหลดเสียง MP3
หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 3 - ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)

ที่มา ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะออนไลน์หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุม

ดาวน์โหลดเสียง MP3วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559

06 การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel06 การพัฒนาจิตเข้าสู่มหาสติปัฏฐาน ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 2 - พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร

ที่มา ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะออนไลน์หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน
­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุมวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

05 สมาธิมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel05 สมาธิมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/oP3fjuQMce/05___.html

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยมหิดล (590217) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 590217 มหาวิทยาลัยมหิดล 17 ก.พ. 59
"เราสนใจคนอื่น เราสนใจสิ่งอื่นนะ เราละเลยที่จะรู้สึกตัวเอง มันทำให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ เพราะเราลืมตัวเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590217) (MP3)
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://traffic.libsyn.com/dhamma/590217.mp3

หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3 ตอนที่ 1 - ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน

ที่มา ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ธรรมะออนไลน์หนังสือธรรมะ พุทธทาสภิกขุ คู่มือมนุษย์ mp3
ตอนที่ 1 – ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
ดาวน์โหลดเสียง MP3
https://www.4shared.com/mp3/vy9oj0tMba/___mp3__1_-_.html


หนังสือคู่มือมนุษย์ เป็นหนังสือธรรมะที่ได้รับการยอมรับทั้งใน­เมืองไทย และต่างประเทศ ว่าเป็นหนังสือที่อธิบายถึงแก่นและสิ่งที่­เราควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นหนังสือที่อธิบายตรงไปตรงมาถึงสิ่งที่­เป็นศาสนาพุทธ และสิ่งที่ไม่เป็นศาสนาพุทธ และเป็นหนังสือที่ชาวพุทธทุกคนควรจะได้อ่า­นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต

:: เนื้อหา ::
คู่มือมนุษย์ บทนำ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 1 ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 2 พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 3 ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 4 อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 5 ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 6 คนเราติดอะไร (เบญจขันธ์)
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 7 การทำให้รู้แจ้งตามวิธีธรรมชาติ
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 8 การทำให้รู้แจ้งตามหลักวิชา
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 9 ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
คู่มือมนุษย์ ตอนที่ 10 สรุปความ

หลายคนคิดว่าไม่จำเป็นต้องอ่าน “คู่มือมนุษย์” เพราะการดำรงชีวิตไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว นอกจากทำตามกติกาและมารยาททางสังคมก็พอ

อย่าง ไรก็ตาม ผมยืนยันว่าท่านควรได้อ่าน “คู่มือมนุษย์” ของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ” ถึงจะเป็น “คู่มือมนุษย์” ฉบับย่อ แต่เนื้อหาละเอียดครบถ้วน หลักธรรมของท่านพุทธทาสช่างลึกล้ำทุกคำบรร­ยายและจุดประกายชวนคิดไปทุกเรื่อง

“คู่มือมนุษย์” จึงเป็น “ศิลปะแห่งการครองชีวิต” ช่วยเพิ่มพูนปัญญาในสิ่งที่มนุษย์พึงรู้แล­ะยึดถือปฏิบัติ เพราะความคิดและความเชื่อใด ๆ ล้วนแต่ต้องอาศัยปัญญาในการควบคุม

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

04 การปูพื่นฐานของสมาธิ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel04 การปูพื่นฐานของสมาธิ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโรธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
http://www.4shared.com/mp3/Ifvuz9T6ba/04____.html

ความมีจุดหมายปลายทาง ๒.

ที่มา Buddhadharm
การบรรยายวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา
ชุดสิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
สวนโมกขพลาราม,30 มิถุนายน 2522

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

03 อุบายวิธีสมถะ วิปัสสนา ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel03 อุบายวิธีสมถะ วิปัสสนา ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
http://www.4shared.com/mp3/H-I5Qu3Uce/03____.html

ความมีจุดหมายปลายทาง ๑.

ที่มา Buddhadharm
การบรรยายวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา
ชุดสิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
สวนโมกขพลาราม,30 มิถุนายน 2522

วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

02 คุณค่าของสมาธิ ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel

02 สมาธิเบื้องต้น ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101ตอนที่ 9 ธรรมเทศนาวันโกน MP3 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 9 ธรรมเทศนาวันโกน MP3 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดาวน์โหลดเสียงพระธรรมเทศนา MP3
https://www.4shared.com/mp3/eHGtQM0oba/_9_____in_.html

ความรักดี ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharm
การบรรยายวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา
ชุดสิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
สวนโมกขพลาราม, 25 มิถุนายน 2522

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

01สมาธิเบื้องต้น ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา MrTHChannel01สมาธิเบื้องต้น ;หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร ธรรมเทศนา โดยพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101
https://www.4shared.com/mp3/eSUn14GXba/01__.html

ตอนที่ 8 ธรรมเทศนาวันโกน MP3 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 8 ธรรมเทศนาวันโกน MP3 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดาวน์โหลดเสียงพระธรรมเทศนา MP3
https://www.4shared.com/mp3/tnqMdqjLce/_8____in_.html

ความรักดี ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharm
การบรรยายวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา
ชุดสิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
สวนโมกขพลาราม, 25 มิถุนายน 2522

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตอนที่ 7 ธรรมเทศนาวันโกน MP3 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Arตอนที่ 7 ธรรมเทศนาวันโกน MP3 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดาวน์โหลดเสียงพระธรรมเทศนา MP3

พ่อแม่สมบูรณ์แบบ ๒.

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาควิสาขบูชา
ครั้งที่ 10,สวนโมกขพลาราม
16 มิถุนายน 2522

อัตชีวประวัติหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา Charatch Sujittoอัตชีวประวัติหลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จากหนังสือ 90 ปี อัตชีวประวัติพระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) วัดธรรมมงคล สุขุมวิท 101วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตอนที่ 6 ธรรมเทศนาวันโกน MP3 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Arตอนที่ 6 ธรรมเทศนาวันโกน MP3   โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ดาวน์โหลดเสียงพระธรรมเทศนา MP3
http://www.4shared.com/mp3/zfXcGxYCba...