แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สิ่งที่เรียกว่า "โลกและธรรม"

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่
สิ่งที่เรียกว่า "โลกและธรรม"
11 กันยายน 2525

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันปากน้ำ จ.สมุทรปราการ (590210) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590210 ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันปากน้ำ จ.สมุทรปราการ 10 ก.พ. 59
"การรู้ร่างกาย การรู้จิตใจ ไม่ใช่วิปัสสนา แต่การเห็นความจริงของกายของใจว่ามันเป็นไตรลักษณ์ ถึงจะเป็นวิปัสสนา อย่างเห็นท้องพอง เห็นท้องยุบ เป็นสมถะนะ ไม่ใช่วิปัสสนา... แต่ถ้าทำเป็นเราก็เห็นรูปนามนี้ไม่ใช่ตัวเรา ตัวที่พองไม่ใช่เรา ตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเรา อย่างนี้เป็นวิปัสสนา" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันปากน้ำ จ.สมุทรปราการ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590210) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5902...
http://www.4shared.com/mp3/XU8H4eYYce/590210.html

สิ่งที่เรียกว่า สังสารวัฏฏ์

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

สิ่งที่เรียกว่า "สังสารวัฏฏ์"
28 สิงหาคม 2525

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ก.พ. 2559 ช่วงสาย (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม 6 ก.พ. 2559 ช่วงสาย
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ช่วงสาย (MP3)
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียงพระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/Xr9WpYLice/590206B_____6__2559_.html

นิพพาน ในทุกแง่ทุกมุม

ที่มา Buddhadharm
ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

"นิพพาน" ในทุกแง่ทุกมม
21 สิงหาคม 2525

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 6 ก.พ. 2559 ช่วงเช้า (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วัดสวนสันติธรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ช่วงเช้า (MP3)
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียงพระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
ดาวน์โหลดเสียง MP3
http://www.4shared.com/mp3/gpdZWu2Wba/590206A_____6__2559_.html

สิ่งที่เรียกว่า พระเจ้า

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

สิ่งที่เรียกว่า "พระเจ้า"
14 สิงหาคม 2525

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สิ่งที่เรียกว่า "การเกิด"

ที่มา Downmerng Ar
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

สิ่งที่เรียกว่า "การเกิด"
7 สิงหาคม 2525

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590102B) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590102B สวนสันติธรรม ๖๓ 2 ม.ค. 59 B
"เนื้อ คู่ ใครๆ ก็อยากมีอยู่ในโลก แต่มันหายาก อันแรกเลย มันต้องคู่คิดนะ มีอะไรก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำ... ถ้าเนื้อคู่คนหนึ่งเอาแต่สบาย คนหนึ่งลำบาก ไม่ใช่เนื้อคู่หรอก และต้องเป็นคู่รับผลของการกระทำด้วย...ร่ว­มทุกข์ ร่วมสุขกัน... เราภาวนา ไม่มีคู่ก็ไม่เป็นไร เรามีศีลมีธรรมเป็นคู่ของเรา อยู่กับเราจริงๆ นะ ของอื่นไม่อยู่กับเราหรอก... มีศีลมีธรรม อยู่กับตัว อยู่ก […]" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ (590102B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590102A) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590102A สวนสันติธรรม ๖๓ 2 ม.ค. 59 A
"ทิ้ง ใจที่เป็นคนดูไม่ได้ ไม่ว่าทำสติปัฏฐานอะไรนะ จะดูกายก็มีใจเป็นคนดู จะดูเวทนาก็มีใจเป็นคนดู ดูจิตที่เป็นกุศล อกุศล มีใจเป็นคนดู ดูรูปธรรรม นามธรรมทำงาน ดูนิวรณ์ ดูโพชฌงค์ ดูอริยสัจอย่างนี้ มีใจเป็นคนดู เพราะฉะนั้นถ้าปราศจาก ใจที่เป็นคนดูแล้ว มันเจริญปัญญาไม่ได้จริงหรอก ตรงนี้เป็นเคล็ดลับที่แตกหักเลย" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙ (590102A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

การอยู่ด้วยปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

การอยู่ด้วยปัจจุบัน ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคต
สวนโมกขพลาราม
31 กรกฎาคม 2525

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590101B) (MP3) วันขึ้นปีใหม่

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590101B สวนสันติธรรม ๖๓ 1 ม.ค.59 B (วันขึ้นปีใหม่)
"โลก นี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเข้าใจมัน มันก็ไม่ต่อต้าน... ถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้ เราก็ทุกข์... ในโลกนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง เราจะไปตรึงทุกอย่างให้เหมือนที่เราเคยเห็­นนั้นไม่ได้ กระทั่งตัวเราก็ไม่เหมือนเดิม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ (590101B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (590101A) (MP3)วันขึ้นปีใหม่

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590101A สวนสันติธรรม ๖๓ 1 ม.ค. 59 A (วันขึ้นปีใหม่)
"มัน โง่ โง่ที่สุดเลยนะ ถ้าเราไม่มีกำลังใจในการภาวนา ความทุกข์ไล่หลังเราอยู่ตลอดเวลา วันหนึ่งมันจะไล่ทัน มันจะขยี้เราตาย แล้วเราบอกว่าท้อแท้ๆ ไม่คิดจะเอาตัวรอด ก็ไม่ไหวหรอกนะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ (590101A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จิตว่างหรือ สุญญตาวิหาร จำเป็นสำหรับมนุษย์ ๒

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

จิตว่างหรือ สุญญตาวิหาร จำเป็นสำหรับมนุษย์ ๒.
สวนโมกขพลาราม
17 กรกฎาคม 2525

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

จิตว่างหรือ สุญญตาวิหาร จำเป็นสำหรับมนุษย์ ๑

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

จิตว่างหรือ สุญญตาวิหาร จำเป็นสำหรับมนุษย์ ๑.
สวนโมกขพลาราม
10 กรกฎาคม 2525
สันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

สันโดษไม่เป็นอุปสรรคแก่การพัฒนา
สวนโมกขพลาราม
24 กรกฎาคม 2525

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

เรื่อง : อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศ­าสนา
สวนโมกขพลาราม
3 กรกฎาคม 2525

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (581231B) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581231B สวนสันติธรรม ๖๓ 31 ธ.ค. 58 B
"ที่ หลวงพ่อสอน สอนมุ่งไปที่ต้นทางของการปฏิบัติ รู้รูป รู้นามไป มีศีล มีสมาธิ แล้วมาเจริญปัญญา รู้ความจริงของรูปนาม" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581231B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5812...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (581231A) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581231A สวนสันติธรรม ๖๓ 31 ธ.ค. 58 A
"ใคร จะมารู้ใจเราดีเท่าตัวเราเอง ถ้าไม่อคติ เราก็จะรู้ได้ซื่อๆ รู้ซื่อตรงได้ อคติเข้าข้างตัวเองก็ประเมินไม่ถูก คอยวัดใจเราไปเรื่อยนะ แต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปีที่ผ่าน ได้อะไรคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปหรือเปล่า" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581231A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5812...

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (581226B) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581226B สวนสันติธรรม ๖๓ 26 ธ.ค. 58 B
"ภาวนา นะ มันถึงเวลาสุกงอม มันก็เป็นไปเอง เราเลือกไม่ได้ ค่อยๆ สะสมของเรา สร้างบารมีไป ความชั่วอย่าไปทำ ความดีทำเอาไว้ พัฒนาสติ สมาธิ ปัญญาขึ้นมา ถึงเวลา จิตมันมีพลัง บุญบารมีมากพอแล้ว มันก็เปลี่ยนของมันเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581226B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5812...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (581226A) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581226A สวนสันติธรรม ๖๓ 26 ธ.ค. 58 A
"ฝึก จนมันวาง วางได้เพราะปัญญา เห็นความจริงของรูปนาม ไม่ใช่วางด้วยเครื่องมือตัวอื่น" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581226A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5812...

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ บ้านจิตสบาย (590207) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590207 ณ บ้านจิตสบาย 7 ก.พ. 59
"ธาตุขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวเรา ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน ดูอย่างนี้เรื่อยๆ นะ ร่างกายนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตน ความรู้สึกทั้งหลายก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนเหมือนฝันๆ ไป สุขทุกข์ดีชั่วเหมือนฝันๆ ไป เดี๋ยวก็หาย นี่ดูอย่างนี้เรื่อยๆ" หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช - บ้านจิตสบาย แสดงธรรมนอกสถานที่แผ่นที่ ๑๗ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (590207) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/590207.mp3

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนดอก จ. เชียงใหม่ (590131) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590131 ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ 31 ม.ค. 59
"ถ้า ภาวนานะ แล้วทุกตัวเคลื่อนไหว แต่เหลือใจนิ่งอยู่ตัวเดียว ผิดนะ อีกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่บรรลุธรรมหรอก เพราะมันเหลือตัวเที่ยงเอาไว้ตัวหนึ่ง มันต้องไม่เที่ยงทั้งหมดนะ ตัวรู้เองก็ไม่เที่ยง
พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนดอก จ. เชียงใหม่ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ (590131) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพระธาตุโกฏิแก้ว (590130) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590130 วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย 30 ม.ค. 59
"เรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจเรื่อยๆ ไป จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริง มันคือตัวทุกข์ รู้ทุกข์เมื่อไรก็ละสมุทัย ไม่ไปอยากไม่ยึดมันอีกต่อไปแล้ว ก็พ้นจากมัน ความทุกข์ หรือขันธ์ ก็มีอยู่กับโลกแต่ใจไม่ไปหยิบฉวยมา ใจไม่ทุกข์ด้วย เรียกว่าพ้นจากทุกข์ ... จุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานะ มุ่งไปสู่ความดับสนิทแห่งทุกข์" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ (590130) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/590130.mp3

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (581213B) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581213B สวนสันติธรรม ๖๓ 13 ธ.ค. 58 B
"ตรงที่เราคิดพิจารณาก็คือความคิด คิดผิดก็ได้คิดถูกก็ได้ เอาแน่ไม่ได้ เชื่อถือไม่ได้ ปัญญาที่แท้จริงนะ ไม่ดิ้น เป็นปัญญาจริงๆ ไม่ใช่ถูกบ้าง ผิดบ้าง คือ การเข้าไปเห็นสภาวะเขาทำงาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581213B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/581213B.mp3

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (581213A) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581213A สวนสันติธรรม ๖๓ 13 ธ.ค. 58 A
"จริงๆ แล้วการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากนะ มันคือการเรียนรู้ตัวเอง ถ้าเราเข้าใจตัวเองแล้ว ความทุกข์มันจะหายไป เราจะรู้ว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ไม่ใช่อยู่ส่งเดชตามๆ เขาไป เป้าหมายของชีวิต เราต้องมีชีวิตอยู่เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้สูงขึ้นเรื่อย จนเราสามารถพ้นทุกข์ได้" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581213A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/581213A.mp3

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (581212B) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581212B สวนสันติธรรม ๖๓ 12 ธ.ค. 58 B
"ทำไม ต้องเพ่ง.. เพราะอยากดี ถ้าเรารู้ทันต้นตอ ใจมันอยากดีรู้ว่าอยากดีมันก็คลายออก แต่ไม่ต้องคิดมากหรอก เพ่งรู้ว่าเพ่งไป แค่นี้ก็พอ เดี๋ยวก็หลุดเองล่ะ" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581212B) (MP3)

พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม
ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง
สวนโมกขพลาราม
๑๘ สิงหาคม ๒๕๓๓

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ (581212A) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581212A สวนสันติธรรม ๖๓ 12 ธ.ค. 58 A
"ถ้าหากมีการพยายามอย่างใดอย่างหนึ่ง­เพื่อ ให้จิตกับอารมณ์แยกจากกันละก็ ไม่ถูกแล้ว จิตดวงนี้มีสมาธิที่ไม่ถูกต้อง แต่ถ้าจิตมันถอดถอนตัวเองออกมาได้เอง ไม่ไหลไปตามอารมณ์โดยไม่ได้เจตนา อย่างนั้นจิตจะเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๓ วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕๘ (581212A) (MP3)
http://podcast.dhamma.com/581212a-12-...

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ (581211B) (MP3)

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581211B สวนสันติธรรม ๖๒ 11 ธ.ค.​58 B
"จิตยอมรับความจริงของกายของใจได้ จิตก็คลายความยึดถือในกายในใจ จิตไม่ยึดจิตก็เป็นอิสระนะ แล้วทีนี้จะได้สัมผัสกับความสุขที่ไม่เคยเ­จอมาก่อน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์​ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581211B) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5812...

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ (581211A) (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
581211A สวนสันติธรรม ๖๒ 11 ธ.ค. 58 A
"..การเจริญปัญญา เราเห็นความจริงว่าทุกอย่างแปรปรวนได้ ถึงจุดหนึ่งมันจะไม่ทุกข์เลย โดยที่ไม่ต้องระวังรักษา ไม่ต้องควบคุมอีกต่อไป" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม แผ่นที่ ๖๒ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ (581211A) (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/581211A.mp3

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ (MP3)

ที่มา Downmerng Arเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590117 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 17 ม.ค. 59
"จิตใจเป็นอนัตตา อนัตตาแปลว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับ ถ้าฟังแค่นี้ก็เหมือนว่าเราไม่มีทางพัฒนาได้เลย เพราะจิตใจเราบังคับไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะ จิตเป็นธรรมชาติที่อบรมได้ บังคับไม่ได้ แต่ให้มันเรียนรู้ได้ แล้วมันเปลี่ยนของมันเอง" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ (MP3)
http://traffic.libsyn.com/dhamma/590117.mp3

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590115 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 15 ม.ค. 59
"อะไรๆ ก็ของชั่วคราว ไปดูของจริงนะ พูดเอาอย่างนี้ง่าย แต่ว่าต้องดูแล้วดูอีก จนใจมันยอมรับความจริง ใจมันจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะสุข เพราะทุกข์ เพราะดี เพราะชั่วหรือเพราะสิ่งใดอีก ใจจะเป็นอิสระ ทุกวันนี้ใจเราไม่อิสระนะ " พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต 10 ม ค 59

ที่มา Downmerng Ar
เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
590110 โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 10 ม.ค. 59
"พระพุทธเจ้าสอนจิตมีธรรมชาติไหลลงที­่ต่ำ เหมือนน้ำ ต้องฝึก กั้นมันด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา อบรมมันเข้าไป บางคนบอกว่าไม่ต้องยึดถือ ทุกอย่างเป็นสุญญตา ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ไม่ต้อง รับรองชั่วแน่นอน ยังไงก็ต้องปรุง จิตไหลลงที่ต่ำแน่นอน" พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
http://traffic.libsyn.com/dhamma/5901...

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๗๑ และ ๗๒.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๗๑ "อตัมมยตา"
อตัมมยตาฆ่า "ตัวกู" ตัวสุดท้าย
คือฆ่ามาตามลำดับๆ จนตัวกูที่ละเอียดประณีต
ก็คือเนวสัญญานา สัญญายตนะ
อตัมมยตาก็ฆ่าได้

บทที่ ๗๒.
"อตัมมยตา"
เป็นเครื่องป้องกันการเกิด
อภิชฌาและ โทมนัส
ข้อนี้สำคัญมาก
ปัญหาต่างๆ เกิดจากอภิชฌาและโทมนัส
เรียกเป็นไทยว่ายินดียินร้าย
อภิชฌามันจะเอา โทมนัสมันจะทำลาย
เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้าย เดี๋ยวบวกเดี๋ยวลบ
ดีใจเสียใจละด้วย อตัมมยตา

แม่ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม
ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง
ณ.สวนโมกขพลาราม
๑๑ ส.ค.๓๓

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สัมปชัญญะในการภาวนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อเทศน์อธิบายถึง สัมปชัญญะในการภาวนา ( 6.41 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แสดงธรรม ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
https://youtu.be/r4Ir8MIXhGQ

ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๗๐.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๗๐
"อตัมมยตา"
เป็นเครื่องฆ่าอุปาทานทั้ง ๔
อุปาทานนี้เปรียบเหมือนงู ๔ ตัว
ให้ผูกพันอยู่ในกาม -- ความรักความพอใจด้วยกิเลส
ให้ผูกพันอยู่ด้วยทิฏฐิ --
ความคิดเห็นว่ากูเชื่ออย่างนี้แล้ว
ก็ไม่ยอมละไม่ยอมเปลี่ยน ในศีลพรต
ไสยศาสตร์นั่นแหละ
เคยถือกันมาแต่เดิมตั้งแต่เด็กๆ
ยังไม่รู้ภาษีภาษานี่ ก็เป็นอุปาทาน
เรียกว่ายึดมั่นในศีลวัตรที่ไม่มีเหตุผล
แล้วก็อัตวาทุปาทาน --
ความยึดมั่นถือมั่นที่
เป็นเหตุให้พูดออกมา "ว่าตัวกู ว่าของกู"

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความเย็น ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม
ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง
ณ.สวนโมกขพลาราม
๔สิงหาคม ๒๕๓๓

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เครื่องมือต่อสู้กับกิเลส โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในตลิปนี้หลวงพ่อเทศน์ถึงเครื่องมือในการต­่อสู้กับกิเลส ( 4.27 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แสดงธรรม ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
https://youtu.be/r4Ir8MIXhGQ

หลวงปู่ชา042 อบรมพระนวกะ

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงปู่ชา042 อบรมพระนวกะ พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๖๙.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๖๙
"อตัมมยตา"
อตัมมยตาเป็นเครื่องละ
อรูปธรรมขั้นสุดท้าย
บรรดาอรูปธรรมคือภพสูงสุดที่เป็นอรูป
ประเสริฐที่สุดหลงใหลกันนัก
แต่ยังไม่ใช่นิพพาน
มันยากมันละเอียดประณีต ก็ละไม่ค่อยได้
อรูปขั้นสุดท้ายคือ เนวสัญญานา สัญญายตนะ
ความสงบรำงับจนอย่างกับว่าตายก็ไม่ใช่
ไม่ตายก็ไม่ใช่
อรูปอันสุดท้าย ละเสียได้ด้วยอตัมมยตา

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

กิเลส ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม
ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง
ณ.สวนโมกขพลาราม
๒๘ กรกฏาคม ๒๕๓๓

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯เอโกทิภาวะ(สัมมาสมาธิ)

ที่มา ธรรมะ ชิวชิว
เอโกทิภาวะ(สัมมาสมาธิ)
พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
CD21/500722

หลวงปู่ชา041 อบรมพระภิกษุสามเณรในพรรษา2523

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงปู่ชา041 อบรมพระภิกษุสามเณรในพรรษา2523 พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๖๘.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๖๘
"อตัมมยตา"
เครื่องสะสาง
สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอันตรายหรือความขลา­ดกลัว
เป็นบาลีว่า สาสังกสัมมตา สปฏิภยา
เป็นไปเพื่อความหวาดระแวงเป็นไปเพื่ออันตร­าย
ต้องไปคิดดูว่าเรานี่แหละ ไม่ใช่คนอื่น
เราแก่ขนาดนี้แล้วมันยังมีการระแวงอยู่
ระแวงอยู่ว่าอันนี้จะทำอันตราย
อันนี้จะตาย อันนี้จะเสีย
ความระแวงนี้ถอนออกไปไม่ได้
ถ้าไม่มีอตัมมยตาก็ระแวงอยู่อย่างนั้น

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ความเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม
ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง
สวนโมกขพลาราม
๒๑ กรกฏาคม ๒๕๓๓