แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

จิตส่งออกนอก โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
คลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์อธิบายเรื่องจ­ิตส่งออกนอก ( 6.56 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ แสดงธรรม ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
https://youtu.be/r4Ir8MIXhGQ

หลวงพ่อชา อบรมพระภิกษุสามเณร16มึค 22

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงพ่อชา อบรมพระภิกษุสามเณร16มึค 22 พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี
ร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๖๗.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๖๗
"อตัมมยตา"
หย่าจากปัจจัยทั้ง ๔ โดยที่ร่างกายไม่ต้องตาย
ปัจจัย ๔ คืออาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้เจ็บแก้ไข้
หย่าขาดจากปัจจัย ๔ นี้ก็หมายความว่า
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในปัจจัยเหล่านั้น
ความทุกข์เกิดมาจากปัจจัย ๔ นั้น
หย่าขาดไม่ให้มันมีอำนาจเหนือจิตใจ
แล้วมันก็ไม่ต้องตาย
เพียงไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับของปัจจัยทั้ง ๔.

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

เดิมพัน ที่ท่านยังไม่รู้จัก

ที่มา Buddhadharm
ชุด "ธรรมะที่ต้องรู้คู่ชีวิต (สิ่งที่ท่านยังไม่รู้จัก)"
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ชุดสำคัญในช่วงปลายของการเผยแผ่ พุทธธรรม
ตามพุทธประสงค์ รวม ๓๐ ครั้ง
๑๔ กรกฏาคม ๒๕๓๓
ณ.สวนโมกขพลาราม

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯จิตที่มีคุณภาพจะถ่ายทอดธรรมะออกมาเอง

ที่มา ธรรมะ ชิวชิว
จิตที่มีคุณภาพจะถ่ายทอดธรรมะออกมาเอง
พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ดาวโหลดเสียง MP3 http://www.dhamma.com/tag/cd21/
วันที่เทศนา500730B

หลวงปู่ชา039 ความเห็นชอบในพรรษา

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงปู่ชา039 ความเห็นชอบในพรรษา พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๖๕ และ ๖๖.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๖๕
อตัมมยตา
หย่าขาดจากความทุกข์ทั้งปวง
ทุกข์กาย ทุกข์ใจ
ทุกข์ชนิดไหนเรียกว่าความทุกข์แล้ว
ก็หย่าขาด เพราะมีอตัมมยตา
ไม่ปล่อยให้จิตถูกปรุงแต่ง
เป็นยินดียินร้าย ไม่เกิดกิเลสใดๆ

บทที่ ๖๖
อตัมมยตา
หย่าขาดจากตัวเอง
นี้ที่คนเขาจะไม่ยอมรับ
หย่าขาดจากตัวเองก็คิดว่าตาย เท่านั้น
มันมีอุปาทานในตัวกู
ยิ่งอยู่อย่างเป็นของหนักเป็นภาระหนัก
หย่าขาดจากอัตตาคือตัวกู
หย่าขาดจาก อัตตนียา คือของกู
โดย อตัมมยตาช่วยให้หย่าได้

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

จากจุดตั้งต้นเล็กๆ สู่ความพ้นทุกข์ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนให้เข้าใ­จว่า จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยการรักษาศีล 5 แล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไป จนปัญญาเกิดเต็มที่ก็จะพ้นทุกข์ได้ ( 5.23 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
https://youtu.be/yniX6DJIl4M

หลวงปู่ชา038 อบรมธรรมะทั่วไป

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงปู่ชา038 อบรมธรรมะทั่วไป พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๖๔.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๖๔
"อตัมมยตา"
หย่าขาดจากอาหารและปัจจัยทุกชนิด
อาหารนี้ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่กินเข้าไปทางป­ากอย่างเดียว
อะไรที่เป็น "เหตุปัจจัยให้เกิดของอันใหม่ขึ้นมา&­quot;
เรียกว่า "อาหาร" ทั้งนั้น
อาหารคือคำข้าว
อาหารคือผัสสะ
อาหารคือเจตนา
อาหารคือกรรม
เป็นอาหารได้ทั้งนั้นเลย
ถ้ามีอาหารแล้วต้องมี ความทุกข์แหละ
เพราะมันปรุงแต่งให้เกิดใหม่
ให้มันเกิดปัญหาขึ้นมา
ถ้าไม่มีอาหาร ก็คือไม่ยึดถือว่าเป็นอาหาร
ยึดถือว่า สิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
หย่าขาดจากอาหารแล้ว ก็ไม่ต้องตาย

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช☯(((รู้)))เป็นกุญแจสู่สติปัฏฐาน 4

ที่มา ธรรมะ ชิวชิว
(((รู้)))เป็นกุญแจสู่สติปัฏฐาน 4
พระธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
CD21/500722

หลวงปู่ชา037 ธรรมาวุธ

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงปู่ชา037 ธรรมาวุธ พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานีร้อยธรรม อตัมมยตา บทที่ ๖๓.

ที่มา Buddhadharm
บทที่ ๖๓
"อตัมมยตา"
หย่าขาดจากอุปธิของหนักทุกชนิด
อุปธิ แปลว่า ของต้องแบก ต้องหาม ต้องทูน ของหนัก
หรือจะเรียกว่าภาระก็ได้
ขันธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
พอไปยึดเป็นตัวกู--ของกูมันก็กลายเป็นของห­นัก
ก็เป็นอุปธิขึ้นมา
ของหนักที่สุดก็คือตัวกู
หย่าขาดจากของหนักอุปธิหรือภาระ
อย่าให้มีของหนักมาทับลงบนจิตใจ
ภาระหนักแห่งชีวิตนั้นอย่าได้มีเลย
ไปรู้จักมันเสียเถิด

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559

การเลิกอายุ ที่ท่านยังไม่รู้จัก ๒.

ที่มา Buddhadharm
ธรรมะที่ควรรู้คู่ชีวิต
การเลิกอายุที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จัก
ตอนที่ ๒.
พุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์
เนื่องในวันเลิกอายุปี ๓๓.
สวนโมกขพลาราม
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๓

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

ต่อยอดจากสมาธิชนิดจิตไหลแล้วรู้ด้วยการเจริญปัญญา โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนการเจริญ­ปัญญาโดยการต่อยอดจากการทำสมาธิชนิดจิตไหล­แล้วรู้ ( 8.56 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
https://youtu.be/yniX6DJIl4M

หลวงปู่ชา035 อบรมภาวนา

ที่มา เธอผู้ไม่แพ้ ตลอดกาล

หลวงปู่ชา035 อบรมภาวนา พระโพธิญาณเถร วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี