แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาวะจิตทรามในอารยะธรรมแผนปัจจุบัน ตอนที่ ๓

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๙ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ตอนที่ 11 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 11 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย13

ที่มา s2u7pakorn ratsameemonthol
หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย13 สนทนาธรรม ณ ศาลาถ้ำเขาพระ ตอนที่ 2 หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ วัดถ้ำเขาพระ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนความสุขของธรรมะ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไรเหมือนความสุขของธรรมะ ( 6.38 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ กรมศุลกากร วันที่ 9 ก.ย. 2558
https://youtu.be/sWKASjjy7EM

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาวะจิตทรามในอารยะธรรมแผนปัจจุบัน ตอนที่ ๒

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ตอนที่ 10 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 10 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย12

ที่มา s2u7pakorn ratsameemontholหลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย12 สนทนาธรรม ณ ศาลาถ้ำเขาพระ ตอนที่ 1 หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ วัดถ้ำเขาพระ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่


สู่ความสงบสุขที่แท้จริง โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนว่าเมื่อ­เราเห็นตามความเป็นจริงหรือที่เรียกว่าวิป­ัสสนา เราก็จะถอดถอนความเห็นผิดจนสามารถเข้าถึงค­วามสุขที่แท้จริง ( 9.38 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ กรมศุลกากร วันที่ 9 ก.ย. 2558
https://youtu.be/sWKASjjy7EM

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ภาวะจิตทรามในอารยะธรรมแผนปัจจุบัน ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ตอนที่ 9 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 9 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย11หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย11 นาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้ ตอนที่06-2 ตอนสุดท้าย หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ วัดถ้ำเขาพระ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

ที่มา s2u7pakorn ratsameemontholนาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้ ตอนที่06-2 ตอนสุดท้าย หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ วัดถ้ำเขาพระ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
วิปัสสนาหรือการเจริญปัญญามีแต่ในศาสนาพุทธ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า สิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธแตกต่างจากศาสนาอื่น­ๆ ก็คือวิปัสสนาหรือการเจริญปัญญา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ( 9.38 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ กรมศุลกากร วันที่ 9 ก.ย. 2558
https://youtu.be/sWKASjjy7EM

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หายนะธรรมของโลกฆราวาส

ที่มา Buddhadharm
หายนะธรรมของโลกฆราวาส  ชุดฆราวาสธรรม  พุทธทาส อินฺทปญฺโญ  ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน  อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สวนโมกขพลาราม  ๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓


ตอนที่ 8 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 8 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย10

ที่มา s2u7pakorn ratsameemontholหลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย10 นาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้ ตอนที่06-1 หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ วัดถ้ำเขาพระ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่


ไม่มีอะไรมีคุณค่าเท่ากับธรรมะของพระพุทธเจ้า โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์ให้ฟังว่า ในโลกนี้ไม่มีัอะไรมีคุณค่าเท่ากับธรรมะขอ­งพระพุทธเจ้า ( 10.24 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ กรมศุลกากร วันที่ 9 ก.ย. 2558
https://youtu.be/sWKASjjy7EM

ความรอดพื้นฐานของฆราวาส

ที่มา Buddhadharmชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓ตอนที่ 7 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 7 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย09

ที่มา s2u7pakorn ratsameemonthol

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย09 นาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้ ตอนที่05-2 หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ วัดถ้ำเขาพระ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ทบทวนการพัฒนาจิตใจและอธิบายไตรลักษณ์ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ทบทวนและสรุปเรื่­องการพัฒนาจิตใจ พร้อมกับอธิบายถึงไตรลักษณ์ ( 4.52 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแสดงธรรม ณ บริษัท อริยะ 7 จำกัด‏ วันที่ 6 ก.ย. 2558
https://youtu.be/hUf8PQTIT1E

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กำลังของฆราวาส

ที่มา Buddhadharm
ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ตอนที่ 6 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 6 คัมภีร์วิสุทธิมรรค โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย 08

ที่มา s2u7pakorn ratsameemonthol

หลวงพ่อสมบูรณ์ ธรรมบรรยาย08 นาทีแห่งธรรม การฝึกสติระลึกรู้ ตอนที่05-1หลวงพ่อสมบูรณ์ ฉตฺตสุวณฺโณ วัดถ้ำเขาพระ ต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่