แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 20 ก.ย. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ กรมศุลกากร 9 ก.ย. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ กรมศุลกากร วันที่ 9 ก.ย. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บริษัท อริยะ 7 จำกัด 6 ก.ย. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บริษัท อริยะ 7 จำกัด‏ วันที่ 6 ก.ย. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

ประโยชน์ของการศึกษาศาสนาเปรียบเทียบ

ที่มา Buddhadharm
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
6 มกราคม 2522

ตอนที่ 2 ธรรมะ รับกรรมฐาน 2 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 2 ธรรมะ รับกรรมฐาน 2 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ (2) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ (2) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สิ่งที่ปิดบังความจริงหรือ ไตรลักษณ์ โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์อธิบายถึงสิ่งที่­ปิดบังความจริงหรือไตรลักษณ์ว่าคืออะไร ( 4.57 นาที)
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
https://youtu.be/mEpsKhuv-pc

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 61

ที่มา วิมุตติ

เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

  iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 61
มงคลธรรม 26-9-2015

ที่มา SHTVมงคลธรรม 26-9-2015

ตอนที่ 1 ธรรมะ รับกรรมฐาน 2 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 1 ธรรมะ รับกรรมฐาน 2 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ความหมาย คุณค่าชีวิต โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ (1) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ความรู้สึกนึกคิดจิตใจ (1) โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

การเรียนรู้ความจริงในร่างกาย โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อสอนถึงการเรียนรู้ความจริ­งของร่างกายเรา ( 3.57 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
https://youtu.be/mEpsKhuv-pc

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 20-9-2015

ที่มา SHTVมงคลธรรม 20-9-2015

ตอนที่ 10 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 10 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พากันเฮ็ดเด้อ โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaroธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ความรู้สึกสุขเป็นทุกข์ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Ar
ความรู้สึกสุขเป็นทุกข์ โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ยึดติดกับสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น ได้อะไรมาก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์ เทศน์สอนถึงว่า จิตยึดติดกับสิ่งใดก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น เราได้อะไรมาก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น ( 9.15 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ แสดงธรรม ณ เอไอเอ วันที่ 19 ส.ค. 2558
https://youtu.be/mEpsKhuv-pc

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 13-9-2015

ที่มา Nick Vas

มงคลธรรม 13-9-2015ตอนที่ 9 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Arตอนที่ 9 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นำสมาธิภาวนาช่วงค่ำ โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ชอบใจในกุศล อดทนไม่ยอมทำชั่ว โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ

ที่มา Downmerng Arชอบใจในกุศล อดทนไม่ยอมทำชั่ว โดย พระอาจารย์ นนฺทญาณี (รุ้งเดือน) สุวรรณ นิโรธาราม อารามแห่งความดับทุกข์
อารามภิกษุณี นิโรธาราม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วิธีวัดความสำเร็จในการภาวนา โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์สอนว่า หากเข้าใจว่าตนเองได้ธรรมะแล้วจะมีวิธีวัด­ความสำเร็จในการภาวนาอย่างไร? ( 7.24 นาที )

: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 2558
https://youtu.be/7oy_j97pQF4

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 12-9-2015

ที่มา SHTVมงคลธรรม 12-9-2015

ตอนที่ 8 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 8 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์ปิยสีโล

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ทำวัตรเย็น โดยพระอาจารย์ปิยสีโล ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ธรรมบรรยายวันแม่โดยพระภิกษุณี นันทญาณี(รุ้งเดือน สุวรรณ)12 สิงหา 56 ณวัดร่ำเปิง2

ที่มา มูลนิธิ กลุ่มศรัทธาธรรมธรรมบรรยายวันแม่โดยพระภิกษุณี นันทญาณี(รุ้งเดือน สุวรรณ)12 สิงหา 56 ณวัดร่ำเปิง2


หลักของการภาวนาให้ถูกต้อง โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนถึงหลักของการ­ภาวนาให้ถูกต้อง ตั้งแต่การทำสมาธิจนถึงวิปัสสนา ( 2.43 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 2558
https://youtu.be/7oy_j97pQF4

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 6-9-2015

ที่มา SHTVมงคลธรรม 6-9-2015

ตอนที่ 7 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 7 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro
ไขปัญหาธรรม โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ธรรมบรรยายวันแม่โดยพระภิกษุณี นันทญาณี(รุ้งเดือน สุวรรณ)12 สิงหา 56 ณวัดร่ำเปิง1

ที่มา มูลนิธิ กลุ่มศรัทธาธรรมธรรมบรรยายวันแม่โดยพระภิกษุณี นันทญาณี(รุ้งเดือน สุวรรณ)12 สิงหา 56 ณวัดร่ำเปิง1

กรรมฐานมีหลากหลาย แต่หลักของการปฎิบัติมีเพียงหนึ่งเดียว โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์เทศน์ให้ฟังว่า กรรมฐานนั้นมีหลากหลายตามความเหมาะสมของแต­่ละคน แต่หลักของการปฎิบัติที่ถูกนั้นมีเพียงหนึ­่งเดียว ( 6.16 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 2558
https://youtu.be/7oy_j97pQF4

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 5-9-2015

ที่มา SHTV

มงคลธรรม 5-9-2015ตอนที่ 6 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 6 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นำสมาธิภาวนาช่วงบ่าย โดยพระอาจารย์ปิยสีโล

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaroนำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ปิยสีโล ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภิกษุณีนันทญาณี 4/4

ที่มา Piphee Kenobi
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2555 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การภาวนาโดยการ ดูท้องพอง-ยุบ และ ภาวนาด้วยการดูจิตขั้นละเอียด โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ใน คลิปนี้หลวงพ่อปราโมทย์สอนวิธีการภาวนา โดยการดูท้องพอง-ยุบ และด้วยการดูจิตขั้นละเอียด ตั้งแต่สมาธิจนถึงการเจริญปัญญา ( 3.49 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 2558
https://youtu.be/7oy_j97pQF4

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 30-8-2015

ที่มา SHTV

มงคลธรรม 30-8-2015ตอนที่ 5 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 5 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำรวมกาย โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaroธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภิกษุณีนันทญาณี 3/4

ที่มา Piphee Kenobi
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2555 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การภาวนาโดยใช้ลมหายใจ และการขยับมือเคลื่อนไหว โดยหลวงพ่อปราโมทย์

ที่มา SantiDham
ในคลิปนี้หลวงพ่อสอนการภาวนาโดยใช้ลมหายใจ และการขยับมือเคลื่อนไหว ตั้งแต่สมาธิจนถึงวิปัสสนา ( 8.00 นาที )
: ในคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 2 ส.ค. 2558
https://youtu.be/7oy_j97pQF4

วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2558

มงคลธรรม 29-8-2015

ที่มา SHTVมงคลธรรม 29-8-2015

ตอนที่ 4 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช

ที่มา Downmerng Ar
ตอนที่ 4 ธรรมะ รับกรรมฐาน 1 โดยท่านพระอาจารย์ พระครูภาวนาวิรัช
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม)
เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ที่มา ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaroนำจงกรมภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในวาระปฏิบัติธรรมบ้านพอ ๒๕๕๘ วันที่ ๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บ้านพอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภิกษุณีนันทญาณี 2/4

ที่มา Piphee Kenobi
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้
ระหว่างวันที่ 11 - 12 สิงหาคม 2555 ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2
วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่