แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

"ทางที่ต้องเดินคนเดียว" ประสาน พุทธกุลสมศิริ 《必得独自上路》 第四届泰国四念处禅修之旅

ที่มา Dhamma
ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมในคอร์สเจริญสติปัฏฐานสี่ครั้งที­่ 4 ตามแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
阿姜巴山法谈开示
第四届泰国四念处禅修之旅(导师:隆波帕默尊者)
详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

เงินหนึ่งพันแลกกับถาดทองคำ ประสาน พุทธกุลสมศิริ 《你愿意花1000元兑换金碟吗》 第四届泰国四念处禅修之旅

ที่มา Dhamma
ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมในคอร์สเจริญสติปัฏฐานสี่ครั้งที­่ 4 ตามแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
阿姜巴山法谈开示
第四届泰国四念处禅修之旅(导师:隆波帕默尊者)
详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

"ยังไม่ใช่พระโสดาบันยังไม่ปลอดภัย"ประสาน พุทธกุลสมศิริ 《初果未证,危险未脱》 第四届泰国四念处禅修之旅

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

"Happy Birthday" ประสาน พุทธกุลสมศิริ 第四届泰国四念处禅修之旅

ที่มา Dhamma
ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมในคอร์สเจริญสติปัฏฐานสี่ครั้งที­่ 4 ตามแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
阿姜巴山法谈开示
第四届泰国四念处禅修之旅(导师:隆波帕默尊者)
详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

"สมาธิที่มีเฉพาะในพุทธศาสนา" ประสาน พุทธกุลสมศิริ 《仅存在于佛教的禅定》 第四届泰国四念处禅修之旅

ที่มา Dhamma
ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมในคอร์สเจริญสติปัฏฐานสี่ครั้งที­่ 4 ตามแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
阿姜巴山法谈开示
第四届泰国四念处禅修之旅(导师:隆波帕默尊者)
详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

"ความเข้าใจเรื่องศีล" ประสาน พุทธกุลสมศิริ 《我们所不了解的‘戒’》 第四届泰国四念处禅修之旅

ที่มา Dhamma
ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมในคอร์สเจริญสติปัฏฐานสี่ครั้งที­่ 4 ตามแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
阿姜巴山法谈开示
第四届泰国四念处禅修之旅(导师:隆波帕默尊者)
详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านสติขอนแก่น 5 เม.ย. 2558 2/2

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านสติขอนแก่น 5 เม.ย. 2558 1/2

ที่มา Dhamma
สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านสติขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 5 เม.ย. 2558 ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่ dhamma.com (http://www.dhamma.com)


"ทัศนคติและจุดประสงค์ของการเรียนพระพุทธศาสนา" ประสาน พุทธกุลสมศิริ 《为什么要学佛》 第四届泰国四念处禅修之旅

ที่มา Dhamma
ฆราวาสธรรม คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมในคอร์สเจริญสติปัฏฐานสี่ครั้งที­่ 4 ตามแนวทางการปฎิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)
阿姜巴山法谈开示
第四届泰国四念处禅修之旅(导师:隆波帕默尊者)
详情可以查阅或者下载的网址:http://www.dhamma.com/zh

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านจิตสบาย 2 พ.ย 57 3/3

ที่มา Dhamma
สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ บ้านจิตสบาย 2 พ.ย. 57 ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผลงาน วิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ช่วยท่านทานยาลดลงหรือหยุดโรคท่านไปเลย

ที่มา Panya snลองทำ 3 ท่านี้ ดูช่วยท่านทานยาลดลงหรือหยุดโรคท่านไปเลย ทั้ง เบาหวาน ความดัน ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย โรคปวดหลัง ปวดเข่า
ทั้งหมดนี้เป็นผลงาน วิจัยของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ง่ายๆ เริ่มทำทันทีนะ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 20 พ.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วันที่ 20 พ.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 2558 2/2

ที่มา Dhamma
สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ 21 มี.ค. 58 ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com)

ฆราวาสธรรมคุณมาลี ปาละวงศ์ ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 21 มี.ค. 2558 1/2

ที่มา Dhamma
สนทนาธรรมกับคุณมาลี ปาละวงศ์ 21 มี.ค. 58 ณ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่
dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลักปฏิบัติดับทุกข์โดยอย่าให้กระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดได้ ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับโลกุตตรธรรม ตอนที่ ๒.

ที่มา Dhamma
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) 17 พ.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) วันที่ 17 พ.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม ไฟล์เสียงหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชล่าสุด

ที่มา วิมุตติ


iLPhome


“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”
  


iLPhome

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 6 พ.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พ.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 3 พ.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย วันที่ 3 พ.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา 29 เม.ย. 2558

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา วันที่ 29 เม.ย. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

หลักปฏิบัติเกี่่ยวกับนิพพาน ฟังยัง

ที่มา Buddhadharm


ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

โอสาเรตัพพธรรม

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมและการสิ้นกรรม ตอนที่ 2.

ที่มา Buddhadharm
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับกรรมและการสิ้นกรรม ตอนที่ 1.

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 58

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช  iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 58

Link
580103 สวนสันติธรรม ๕๘ 3 ม.ค. 58

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพาน ตอนที่ 2.

ที่มา Buddhadharm
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514


หลักปฏิบัติเกี่่ยวกับนิพพาน ตอนที่1.

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทิพยวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร สุญญตาวิหาร

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสติปัฏฐาน โพชฌงค์ วิมุตติ

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอัฏฐังคิกมรรค วิสุทธิเจ็ด ไตรสิกขา

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิวัตร

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับศีลวัตร

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับทานบริจาค

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสรณคมน์

ที่มา Buddhadharm
ธรรมโฆษณ์ ชุดโอสาเรตัพพธรรม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
บรรยายโดย พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 เมษายน - 26 มิถุนายน 2514

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สมถวิปัสสนายุคปรมาณู @ จิตตภาวนา

ที่มา Buddhadharm
ทำไมจึงต้องมีจิตตภาวนา ?
ตอนที่ ๑.
: เนื้อหาสาระคำบรรยาย :
- วิธีทำจิตให้เจริญ -
- ปฏิบัติให้พอเหมาะกับสติปัญญาของตน -
- เหตุผลที่ต้องมีจิตตภาวนา -
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู
ธรรมบรรยายวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
ลานหินโค้ง,๗ มกราคม ๒๕๒๗

อานาปานสติ 16 ขั้น

ที่มา Dhamma Naturemind
ตอนที่ 1 : อานาปานสติ ขั้นที่ 1,2,3 โดย ท่าน อ.พุทธทาส

ต่อ ตอนที่ 2 อานาปานสติขั้นที่1,2,3,4 http://www.youtube.com/watch?v=9xlFVU...

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ฆราวาสธรรมคุณประสาน พุทธกุลสมศิริ แรงบันดาลใจในการปฏิบัติ 7 ก.พ. 2558

ที่มา Dhammaสนทนาธรรมกับคุณประสาน พุทธกุลสมศิริ ณ วัดสวนสันติธรรม วันที่ 7 ก.พ. 2558 ในแนวทางการปฎิบัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­ได้ที่ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม ไฟล์เสียงหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชล่าสุด

ที่มา วิมุตติ


iLPhome

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”
  


iLPhome