แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

ดังตฤณวิสัชนา 12 /2556 (การเจริญสติในชีวิตประจำวันแบบฆราวาส)

ที่มา Dungtrin Answer:: กรุณาคลิกอ่าน "สารบัญหัวข้อสนทนา" ด้านล่างนี้

[00:00] 1.
[00:00] 2.


บันทึกเสียงจากเสวนาดังตฤณวิสัชนา ครั้งที่ 12 | วันพุธที่ 18 ก.ย. 56
----- ----- ----- -----
การฝึกอานาปานสติตามแบบพระพุทธเจ้า การเดินจงกรม การแผ่เมตตา
https://soundcloud.com/Dungtrin

การเจริญสติตามหลัก 'สติปัฏฐาน'
http://dungtrin.com/sati

เฟสบุ๊คของดังตฤณ
http://facebook.com/Dungtrin

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

สิ่งที่เรียกว่าหนทาง

ที่มา Buddhadharmสิ่งที่เรียกว่า "หนทาง"
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
สิ่งที่เรียกว่า "หนทาง"
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
๑๐ เมษายน ๒๕๑๒

สิ่งที่เรียกว่า"บรมธรรม"

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
สิ่งที่เรียกว่าบรมธรรม
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
8 เมษายน ๒๕๑๒
เช้า ๕.๐๐ น.

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 57

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 57


เรื่องวัตถุนิยมกับมโนนิยม

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
เรื่องวัตถนิยมกับมโนนิยม
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
7 เมษายน ๒๕๑๒
เช้า ๕.๐๐ น.

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558

" ไอ้ชาติโง่ ! " ไม่รู้จักความถูกต้อง

ที่มา Buddhadharm
ธรรมบรรยาย เรื่อง "ความถูกต้อง" ปี 2535
หัวข้อบรรยาย : ความถูกต้อง กาย จิต ตัวตน และความว่าง

อาสาฬหะบูชาเทศนา
พุทธทาสภิกขุ สวนโมกขพลาราม
๑๔ กรกฏาคม ๒๕๓๕

............................
บทกลอนสอนคน

ต้นส้มซ่า
น้องเอยคือน้องส้มซ่า
ลูกดกหราร่าร่มฟ้าร่มดิน
อีกาตัวไหนจะกล้าเจาะ
กระรอกตัวไหนจะกล้ากิน
ร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมือง ...โว้ย ! !!

อย่าถอดถอน "ความยุติธรรม" ไปจากสังคมไทย

ที่มา Verapat Pariyawongอย่าถอดถอน "ความยุติธรรม" ไปจากสังคมไทย

มีความถูกต้องในการดำรงชีวิต ไม่เป็นทุกข์

ที่มา Buddhadharmธรรมะปฏิสันถาร

มีความถูกต้อง ในการดำรงชีวิต ไม่เป็นทุกข์

สวนโมกขพลาราม
9 กันยายน 2535

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก (ศาลาลุงชิน) 18 ม.ค. 2558

ที่มา Buddhadharm
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) วันที่ 18 ม.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 57

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
 iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…
 

แผ่นที่ 57
เรื่องความหมายของการบวช

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
เรื่องความหมายของการบวช
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.๒๕๑๒
สวนโมกขพลาราม
๖ เมษายน ๒๕๑๒
เช้า ๕.๐๐ น.

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 ม.ค. 2558

ที่มา Dhamma
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 14 ม.ค. 2558
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

เรื่องเกี่ยวกับการบวช

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
บรมธรรม (ภาคต้น)
เรื่องเกี่ยวกับการบวช
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีพรรษา พ.ศ.2512
สวนโมกขพลาราม
5 เมษายน 2512

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

พระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลา

ที่มา Buddhadharmพระพุทธเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลา
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา 2514
ธรรมโฆษณ์ชุด สันทัสเสตัพพธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
๙ มกราคม ๒๕๑๔

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ หมู่บ้านสัจธรรม จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 ธ.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็
­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

ที่มา Dhamma
หลวง พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันที่ 10 ธ.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็­บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

รวมเพลง...วันครู Teacher's Day Song

ที่มา plumeria jpวันครู Teacher's Dayวันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

[Clip] ศิริราช360º : รู้ไว้ไม่ปวดตับ ตีแผ่กระบวนการล้างพิษตับ ได้ผลจริงหรือ ?

ที่มา Mahidol Channelเคยไหม เพื่อนชวนไปล้างพิษตับ แต่ก็ไม่รู้ว่าล้างแล้วได้ผลจริงหรือไม่ ยิ่งบอกกันว่า ล้างเสร็จ ตอนถ่ายออกมา มีไขมันปนออกมาด้วย ทำให้ผลลัพธ์ยิ่งดูน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่

รายการ ศิริราช 360 องศา ตอน กว่าจะเป็นมะเร็งตับ จะพาไปพูดคุยกับ อ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร และ รศ.นพ.พูลชัย จรัสเจริญวิทยา เพื่อฟังข้อเท็จจริงถึงส่วนผสมในการล้างพิ
­ษตับที่ใช้กัน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้น เกิดจากกระบวนการอะไร ได้ผลจริงอย่างที่อ้างหรือไม่

Facebook : https://www.facebook.com/mahidolchannel
ชมศิริราช 360º : กว่าจะเป็นมะเร็งตับ (1/2) ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=7CXSL8...

ชมศิริราช 360º : กว่าจะเป็นมะเร็งตับ (2/2) ได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=rFH-A_...

ธรรมะจะให้อะไรแก่เราในทีสุด

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายอบรมพระราชภัฏ ปี ๒๕๒๖
ชุด ธรรมปริทรรศน์โดยพื้นฐาน
สวนโมกขพลาราม

การหลุดพ้นที่แท้จริงไม่มี ตัวผู้หลุดพ้น.

ที่มา Buddhadharmการหลุดพ้นที่แท้จริงไม่มีตัว ผู้หลุดพ้น
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด ปกิณกะธรรมบรรยาย
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาควิสาขบูชา,สวนโมกขพลาราม
5 มิถุนายน 2525

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

นิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้กับนิพพานต่อตายแล้ว

ที่มา Buddhadharmนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้กับนิพพานต่อตายแล้ว
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา 2514
ธรรมโฆษณ์ชุด สันทัสเสตัพพธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
๑๖ มกราคม ๒๕๑๔

วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน

ที่มา Buddhadharmปาฐกถาธรรม เนื่องในวันทำบญล้ออายุ ปี 2522
สวนโมกขพลาราม
27 พฤษภาคม 2522

 

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

HD 720p พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

ที่มา หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโลสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
มีบัญชาให้ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เป็นประธานในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันศุกร์ ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

เรื่องเกี่ยวกับสุญญตาคือศาสนาแท้

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
สุญญตาธรรม
ธรรมบรรยายประจำวัน
สวนโมกขพลาราม
18 เมษายน 2514

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558

ความรู้สึกว่าตนเกิดขึ้นได้อย่างไร?

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายอบรมพระนวกะ
ชุด มนุสสธรรม
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
๑๗ เมษายน ๒๕๑๕
บรรยายภาคหัวค่ำ ๒๐.๐๐ น.
เวลาบรรยาย 1.00.26 ชั่วโมง.

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558

โลกกำลังมีอะไรๆ เพื่อจุดจบของมนุษยธรรม

ที่มา Buddhadharmธรรมบรรยายอบรมพระนวกะ
ชุด มนุสสธรรม
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
2 พฤษภาคม ๒๕๑๕
บรรยายภาคหัวค่ำ ๒๐.๐๐ น.
เวลาบรรยาย 1.31.00 ชั่วโมง

เหนือบุญ-เหนือบาป หนทางพระนิพพาน.

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
หัวข้อสำคัญจากธรรมบรรยาย
หลักธรรมสำหรับพุทธบริษัท
ลานหินโค้ง,สวนโมกขพลาราม
11 กุมภาพันธ์ 2527

สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก

ที่มา truelife

armcasanova
POSTED BY
armcasanova
PUBLISHED DATE : Jan 08, 2015
สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก
ต้อนรับวันเด็ก! "ค่างห้าสี" ตกลูกตัวใหม่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้านทางสวนสัตว์เตรียมประกวดตั้งชื่อสมาชิกใหม่ โดยกลายเป็นดาวดวงเด่นนักท่องเที่ยวแห่ยลโฉมเป็นจำนวนมาก
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 ม.ค.58 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้ช่วย ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เปิดตัวลูกค่างห้าสี 1 ตัวสมาชิกตัวใหม่ที่แสนน่ารักออกมาเพื่อรับงานวันเด็กของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยลูกค่างห้าสียังไม่ทราบเพศ อยู่ในอ้อมกอดของแม่ตลอดเวลา แต่ก็โผล่ให้เห็นความน่ารัก กลายเป็นดาวดวงเด่นของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปกัน จำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ไปชมต่างก็ชื่นชมในความน่ารักของลูกค่าง และความรักของแม่ค่างห้าสีที่ดูแลลูกอย่างดีไม่แพ้มนุษย์เลย
นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า ในขณะที่เตรียมงานต้อนรับวันเด็กของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อเด็ก อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี ก็ได้รับทราบข่าวดีเมื่อเที่ยงวันที่ 7 ม.ค.นี้ว่า แม่ค่างห้าสีได้เกิดลูกจำนวน 1 ตัว เบื้องต้นยังไม่ทราบเพศ แต่สุขภาพโดยรวมแข็งแรงสมบูรณ์ดี โดยลูกค่าง 5 สี ตัวนี้เกิดจาก พ่อชื่อ บู้ อายุ 6 ปี และแม่ชื่อ แม่นาง อายุ 5 ปี ได้มาจากเขาดินทั้งคู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ก็เคยได้ลูกค่างห้าสี ที่เกิดในสวนสัตว์เชียงใหม่ มาแล้ว 2 ตัว เป็นเพศเมีย ทำให้เวลานี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ตัว และเตรียมที่จะประกวดตั้งชื่อสมาชิกใหม่ตัวนี้ต่อไป
สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก

สำหรับ ค่างห้าสี ของสวนสัตว์เชียงใหม่นั้น เดิมได้รับมาจากสวนสัตว์ดุสิต 3 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว เมื่อวันที่ 15 ก.ค.55 โดยค่างห้าสีนี้เป็นสัตว์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว จากการที่มีสีสันสวยสะดุดตา ตามตัวมีสีตัดกันถึง 5 สี ตัว และหัวมีสีเทา แต่ตรงหน้าผาก มีสีเทาดำออกแดง หนวดเคราสีขาว หางและก้นสีขาว ผิวหน้าเหลืองตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียราว 2 เท่า และมีขนเป็นพู่ที่เอวทั้ง 2 ข้าง ซึ่งตัวเมียไม่มี ชอบนอนเป็นส่วนใหญ่หลังจากกินอาหารแล้ว เลี้ยงยาก ลูกเป็นสีทองเหมือนค่างทั่วไป
ขณะที่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติพบในป่าดิบ ชื้นของประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ทางตอนเหนือ มีนิสัยเงียบขรึมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง มีการสืบพันธุ์ที่ไม่แน่นอน ตั้งท้องประมาณ 196 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และจะกินพวกผักผลไม้เป็นอาหาร ทั้งนี้ นอกจากสวนสัตว์เชียงใหม่แล้ว สามารถชมค่างห้าสีในประเทศไทยได้ที่สวนสัตว์ดุสิต และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว


     ติดตามรับข้อมูลข่าว สารต่างๆ ได้ที่

สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก                  สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก
 

ขอบคุณข้อมูล : ไทยรัฐ
ขอบคุณภาพ : อินเทอร์เน็ต(แฟ้มข่าว)
วันที่ 8 ม.ค. 58  เวลา  17.45 น.
สถานที่ : สวนสัตว์เชียงใหม่
armcasanova
POSTED BY
armcasanova
PUBLISHED DATE : Jan 08, 2015
สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก
ต้อนรับวันเด็ก! "ค่างห้าสี" ตกลูกตัวใหม่ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้านทางสวนสัตว์เตรียมประกวดตั้งชื่อสมาชิกใหม่ โดยกลายเป็นดาวดวงเด่นนักท่องเที่ยวแห่ยลโฉมเป็นจำนวนมาก
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 8 ม.ค.58 นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ ผู้ช่วย ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เปิดตัวลูกค่างห้าสี 1 ตัวสมาชิกตัวใหม่ที่แสนน่ารักออกมาเพื่อรับงานวันเด็กของสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยลูกค่างห้าสียังไม่ทราบเพศ อยู่ในอ้อมกอดของแม่ตลอดเวลา แต่ก็โผล่ให้เห็นความน่ารัก กลายเป็นดาวดวงเด่นของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปกัน จำนวนมากโดยเฉพาะเด็กๆ ที่ไปชมต่างก็ชื่นชมในความน่ารักของลูกค่าง และความรักของแม่ค่างห้าสีที่ดูแลลูกอย่างดีไม่แพ้มนุษย์เลย
นายนิพนธ์ เปิดเผยว่า ในขณะที่เตรียมงานต้อนรับวันเด็กของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อเด็ก อย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆ ปี ก็ได้รับทราบข่าวดีเมื่อเที่ยงวันที่ 7 ม.ค.นี้ว่า แม่ค่างห้าสีได้เกิดลูกจำนวน 1 ตัว เบื้องต้นยังไม่ทราบเพศ แต่สุขภาพโดยรวมแข็งแรงสมบูรณ์ดี โดยลูกค่าง 5 สี ตัวนี้เกิดจาก พ่อชื่อ บู้ อายุ 6 ปี และแม่ชื่อ แม่นาง อายุ 5 ปี ได้มาจากเขาดินทั้งคู่ ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ ก็เคยได้ลูกค่างห้าสี ที่เกิดในสวนสัตว์เชียงใหม่ มาแล้ว 2 ตัว เป็นเพศเมีย ทำให้เวลานี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ตัว และเตรียมที่จะประกวดตั้งชื่อสมาชิกใหม่ตัวนี้ต่อไป
สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก

สำหรับ ค่างห้าสี ของสวนสัตว์เชียงใหม่นั้น เดิมได้รับมาจากสวนสัตว์ดุสิต 3 ตัว เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว เมื่อวันที่ 15 ก.ค.55 โดยค่างห้าสีนี้เป็นสัตว์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว จากการที่มีสีสันสวยสะดุดตา ตามตัวมีสีตัดกันถึง 5 สี ตัว และหัวมีสีเทา แต่ตรงหน้าผาก มีสีเทาดำออกแดง หนวดเคราสีขาว หางและก้นสีขาว ผิวหน้าเหลืองตัวผู้ใหญ่กว่าตัวเมียราว 2 เท่า และมีขนเป็นพู่ที่เอวทั้ง 2 ข้าง ซึ่งตัวเมียไม่มี ชอบนอนเป็นส่วนใหญ่หลังจากกินอาหารแล้ว เลี้ยงยาก ลูกเป็นสีทองเหมือนค่างทั่วไป
ขณะที่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติพบในป่าดิบ ชื้นของประเทศลาว และประเทศเวียดนาม ทางตอนเหนือ มีนิสัยเงียบขรึมชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง มีการสืบพันธุ์ที่ไม่แน่นอน ตั้งท้องประมาณ 196 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และจะกินพวกผักผลไม้เป็นอาหาร ทั้งนี้ นอกจากสวนสัตว์เชียงใหม่แล้ว สามารถชมค่างห้าสีในประเทศไทยได้ที่สวนสัตว์ดุสิต และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว


     ติดตามรับข้อมูลข่าว สารต่างๆ ได้ที่

สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก                  สวนสัตว์เชียงใหม่เฮ! ค่างห้าสี ตกลูกรับวันเด็ก
 

ขอบคุณข้อมูล : ไทยรัฐ
ขอบคุณภาพ : อินเทอร์เน็ต(แฟ้มข่าว)
วันที่ 8 ม.ค. 58  เวลา  17.45 น.
สถานที่ : สวนสัตว์เชียงใหม่
- See more at: http://news.truelife.com/detail/3279498#sthash.Jv2qOMfQ.dpuf

วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมโฆษณ์ ๓๙.ค ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข
ปฐมนิเทศ มหาวิทยาลัยต่อหางสุนัข
ธรรมบรรยายแก่ ภิกษุราชภัฎฯ
สวนโมกขพลาราม
28 ตุลาคม2523 (15.00น.)วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558

ตถตา ความเป็นเช่นนั้นเอง

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด : สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาควิสาขบูชา 2522
สวนโมกขพลาราม

ตถตาความเป็นเช่นนั้นเอง
19 พฤษภาคม 2522

ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต

ที่มา Buddhadharmความมีสุขภาพอนามัยทางจิต
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด : ปัญหาแห่งมนุษยภาพ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา 2524
สวนโมกขพลาราม
14 กุมภาพันธ์ 2524

วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

ชีวิตที่ไม่เสียชาติเกิด

ที่มา Buddhadharmชีวิตโวหาร.
ชีวิตที่ไม่เสียชาติเกิด
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา 2525
สวนโมกขพลาราม
30 มกราคม 2525

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา 2525

ชุด : หลักพระพุทธศาสนา
ที่ยังเข้าใจผิดกันอยู่

เรื่อง : อิทัปปัจจยตาในฐานะสิ่งสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา
สวนโมกขพลาราม
3 กรกฎาคม 2525