แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครคือใคร?

ที่มา Buddhadarmคนคือใคร ?
ชุดใครคือใคร ?
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
1 กรกฏาคม 2521
.................................
ปุถุชน

หนาด้วยความ เห็นแก่ตัว มั่วยึดมั่น
ว่าตัวฉัน ของฉัน มั่วมั่นหมาย
เป็นตัวตน นอกใน ใจหรือกาย
ตั้งแต่เกิด จนตาย ไว้เป็นตัว
ด้วยอำนาจ อวิชชา ดังตาบอด
เกิดขึ้นสอด ไปทุกกาล สถานทั่ว
ต้องหลงรัก หลงโศก เกิดโรคกลัว
เป็นไฟคั่ว ใจกาย ให้ร้อนรน
อย่างนี้แล เวียนว่าย ในวัฏฏทุกข์
ไม่เยือกเย็น เป็นสุข สักเส้นขน
เห็นตัวทุกข์ ว่าเป็น ตนของตน
นี่แหละหนา ปุถุชน คนหนาจริงฯ

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด

ที่มา Buddhadharmชุดใครคือใคร ?
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
30 กันยายน 2521

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - มนุษย์เราจะเรียนอะไรกัน

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
มนุษย์เราจะเรียนอะไรกัน

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - พระสงฆ์ของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ที่โลกต้องการและควรมีอยู่ในโลก

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
พระสงฆ์ของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์ที่โลกต้องการและควรมีอยู่ในโลก

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใครคือใคร?

ที่มา Buddhadharmคนคือใคร ?
ชุดใครคือใคร ?
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
1 กรกฏาคม 2521
.................................
ปุถุชน

หนาด้วยความ เห็นแก่ตัว มั่วยึดมั่น
ว่าตัวฉัน ของฉัน มั่วมั่นหมาย
เป็นตัวตน นอกใน ใจหรือกาย
ตั้งแต่เกิด จนตาย ไว้เป็นตัว
ด้วยอำนาจ อวิชชา ดังตาบอด
เกิดขึ้นสอด ไปทุกกาล สถานทั่ว
ต้องหลงรัก หลงโศก เกิดโรคกลัว
เป็นไฟคั่ว ใจกาย ให้ร้อนรน
อย่างนี้แล เวียนว่าย ในวัฏฏทุกข์
ไม่เยือกเย็น เป็นสุข สักเส้นขน
เห็นตัวทุกข์ ว่าเป็น ตนของตน
นี่แหละหนา ปุถุชน คนหนาจริงฯ

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ

วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พระพุทธเจ้าคือใคร?

ที่มา Buddhadharmชุดใครคือใคร ?
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาคอาสาฬหบูชา
สวนโมกขพลาราม
15 และ 22 กรกฏาคม 2521

ฆราวาสกับพุทธศาสตร์

ที่มา Buddhadharm

 ฆราวาสกับพุทธศาสตร์ ตอนที่ ๑.


ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓

ฆราวาสกับพุทธศาสตร์ ตอนที่ ๒.


ชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๓

 

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ฆราวาสธรรม ๒๕๑๓

ที่่มา Buddhadharmธรรมบรรยายประจำเสาร์
สวนโมกขพลาราม
๒๑ เมษายน ๒๕๑๓


อารัมภบท : จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันความทุกข์แก่ฆราวาส
เรื่องกิเลสและความทุกข์ เป็นเรื่องเดียวกันอย่างเดียวกัน
ของทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายบรรพชิต

วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ใจความแห่งคริสต์ธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ ภาคมาฆบูชา
สวนโมกขพลาราม
6 มกราคม 2522

กำลังของฆราวาส

ที่มา Buddhadharmชุดฆราวาสธรรม
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ธรรมบรรยาย ภาคฤดูร้อน
อบรมพระนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวนโมกขพลาราม
๒ พฤษภาคม ๒๕๑๓

อานาปานสติ ภาวนา

ที่มา Buddhadharmเทปธรรมบรรยายในรูปแบบการอบรม สัมนา อภิปราย และ สาธิตประกอบ
เรื่อง อานาปานสติ โดยท่านพุทธทาสภิกขุ
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์ สวนโมกขพลาราม
๓ กรกฏาคม ๒๕๑๔

อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป

ที่มา Buddhadharmอานาปานสติสำหรับคนทั่วไป
พุทธทาสภิกขุ

อบรมนิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สวนโมกขพลาราม
๒๐ มีนาคม ๒๕๑๕

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติ

ที่มา Buddhadharmธรรมะคือธรรมชาติโดย ๔ ความหมาย ตอนที่ ๑.
ธรรมบรรยายแก่คณะบุคคล
สวนโมกขพลาราม
26 ตุลาคม 2522

ธรรมะน้ำล้างธรรมะโคลน (ภาคค่ำ)

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ปาฐกถาธรรม
เนื่องในวันทำบญล้ออายุ ปี 2522
สวนโมกขพลาราม
27 พฤษภาคม 2522

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ ราชกรีฑาสโมสร 2557

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ราชกรีฑาสโมสร วันที่ 5 ต.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

การเมืองเรื่องธรรมะ

ที่มา Buddhadharmธรรมะกับการเมือง
ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๓ กรกฎาคม ๒๕๑๙

เอาสิ!! “ทะเลทราย” จะโล่งแค่ไหน Google ยังทำแผนที่ได้!! ต้องดู!

ที่มา kiitdoo

 ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรหยุดยั้ง Google ในการทำแผนที่โลกโดยใช้ Google Maps Street View ได้อีกแล้ว เพราะล่าสุด Google เปิดเผยผลของการทำ Street View ของ ทะเลทราย Liwa ใน Abu Dhabi แต่อยากบอกว่า นี่ยังไม่ใช่จุดที่เจ๋งที่สุดของเรื่องนี้!
เพราะ ขั้นตอนการทำนั้น Google ไม่ได้ใช้รถจี๊บ หรือ คนในการเดินทางสำรวจแผนที่ภูมิทัศน์ของ ทะเลทราย นี้หรอกนะ แต่ใช้ “อูฐ” พร้อมกับ Street View Trekkers ติดไว้ที่หลังของอูฐเหล่านั้น ทำให้ภาพที่ได้มา มันคือภาพทะเลทรายแบบ 360 องศา ที่เจ๋งสุดๆ ไปเลยล่ะ
นี่เราไม่ได้ล้อเล่นนะ ไปดูกันเลย


และนี่คือหนึ่งใน “อูฐ” หลายๆ ตัวพร้อมกล้อง Street View ที่ติดอยู่ข้างหลังของมัน

Google


Google กล่าวว่า ที่เลือกใช้อูฐ เป็นเพราะต้องการความเหมือนจริงของภาพมากที่สุด และต้องการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นให้มากที่สุด

Google


ขณะ ที่หลายๆ คน ออกมาชื่นชมการตัดสินใจใช้อูฐของ Google นั้น ก็มีหน่วยงานเพื่อพิทักษ์สิทธิสัตว์อย่าง PETA ที่ออกมาบอกว่า การทำแบบนี้เป็นการละเมิดสิทธิสัตว์ต่างหากล่ะ

Google


แต่ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับวิธีการของกูเกิล แต่ผลที่ออกมา คุณจะเถียงไม่ได้เลยว่า ภาพมันสวยมากจริงๆ

Google


มันน่าทึ่งมาก

Google
 


วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ป.อ.ปยุตโต - ฟื้นฟูสภาวะยามสังคมวิกฤต

ที่มา KlomKlomFBพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ผู้ประพันธ์หนังสือ 'พุทธธรรม'
เพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนา

หนังสือพุทธธรรม(ฉบับปรับขยาย) สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ค่ะ
http://download.ebusinessireader.com/...

และสามารถศึกษาผลงานของท่านเพิ่มเติมได้ทีวัดญาณเวศกวัน
http://www.watnyanaves.net/th/home

ธรรมะ สำหรับนักการเมือง

ที่มา Buddhadharm๕. ธรรมะสำหรับนักการเมือง
ธรรมะกับการเมือง
ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๙

นักการเมือง ของพระเจ้า ตอนที่ 2.

ที่มา Buddhadharm๔.นักการเมืองของพระเจ้า
ธรรมะกับการเมือง
ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙

นักการเมือง ของพระเจ้า ตอนที่ 1.

ที่มา Buddhadharm๔.นักการเมืองของพระเจ้า
ธรรมะกับการเมือง
ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๙

พระเจ้า คือสุดยอดของนักการเมือง ตอนที่ 2.

ที่มา Buddhadharmบรรยายครั้งที่๓.พระเจ้าคือสุดยอดของนักกา
­รเมือง
ธรรมะกับการเมือง
ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๙

พระเจ้า คือสุดยอดของนักการเมือง ตอนที่ 1.

ที่มา Buddhadharmบรรยายครั้งที่๓.พระเจ้าคือสุดยอดของนักการเมือง
ธรรมะกับการเมือง
ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๑๙

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (หลวงพ่อวิริยังค์ 1-183)

ที่มา Banlue Supหลวงพ่อวิริยังค์ 1-183

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ กลุ่มบริษัทชัยรัชการ

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ กลุ่มบริษัทชัยรัชการ วันที่ 1 ต.ค.57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

พุทธทาส ภิกขุ - หัวใจของพระพุทธศาสนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
หัวใจของพระพุทธศาสนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

หลวงปู่เทสก์เล่าหลวงปู่ดุลย์ ตอนจบ

ที่มา nummeoปฏิปทาพระป่ากรรมฐาน ร่วมสมัยหลวงปู่มั่นเมื่อ 80 ปีที่แล้ว
จากหนังสือหลวงปู่เทสก์ เล่าเรื่องหลวงปู่ดุลย์

หลวงปู่เทสก์เล่าหลวงปู่ดุลย์ ตอน 1

ที่มา nummeoปฏิปทาพระป่ากรรมฐาน ร่วมสมัยหลวงปู่มั่นเมื่อ 80 ปีที่แล้ว จากหนังสือหลวงปู่เทสก์ เล่าเรื่องหลวงปู่ดุลย์

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จิตคือพุทธะ-หลวงปู่ดุลย์

ที่มา thaicitizennewsจิตคือพุทธะ-หลวงปู่ดุลย์

พุทธทาส ภิกขุ - อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - อัตตา อนัตตา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
อัตตา อนัตตา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

การเมืองคือธรรมะ

ที่มา Buddhadharmธรรมะกับการเมือง
ธรรมบรรยาย ประจำวันเสาร์ ภาคอาสาฬหบูชา
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๙

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - ชีวิตใหม่

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ชีวิตใหม่

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ณ สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ 2557

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ สถาบันปรับโครงสร้างร่างกาย อริยะ วันที่ 29 ก.ย. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

โอวาทปาฏิโมกข์

ที่มา hiphoplanlaPlaylist : http://www.youtube.com/playlist?list=...
โอวาทปาฏิโมกข์ - คำนำ
วศิน อินทระ

ให้เสียงอ่านโดย ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์

ภาพประกอบเป็นผลงานของ : Varisign และ อ.คำนวน ชานันโท

ธรรมะสอนใจผู้ที่ท้อแท้ฉบับเต็ม

ที่มา ฟังธรรมะวันละนิด จิตแจ่มใสจากหนังสือสดชื่นกับชีวิต ของคุณสุธา ธรรมชาติ บรรยายโดยพระวัชระ จารุวัณโณ(ปั่นหอม) ป่าช้าหนองกก ม.๑๑ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ อนุโมทนา กับทุกท่านที่เข้ามาฟัง(แต่ถ้าฟังแล้วเกิด
­อึดอัดขัดเคืองก็ต้องขออภัย)

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
จิตตภาวนาในพระพุทธศาสนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

พุทธทาส ภิกขุ - จากปุถุชนถึงพระอริยเจ้า

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
จากปุถุชนถึงพระอริยเจ้า

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ บ้านกล้าธรรม ๑ ณ ลำพูน จ.ลำพูน

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บ้านกล้าธรรม ๑ ณ ลำพูน จ.ลำพูน วันที่ 23 ส.ค.57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย วันที่ 17 ก.ย. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com)

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - ธรรมะทำไมกัน เพื่อประโยชน์อะไรกัน

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ธรรมะทำไมกัน เพื่อประโยชน์อะไรกัน

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ตถตา ความเป็นเช่นนั้นเอง

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ชุด : สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม
ธรรมบรรยายประจำวันเสาร์
ภาควิสาขบูชา 2522
สวนโมกขพลาราม

ตถตาความเป็นเช่นนั้นเอง
19 พฤษภาคม 2522

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 55

ที่มา วิมุตติ

 เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”
  

 แผ่นที่ 55