แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ฟ้าสาง ทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๕.

ที่มา Buddhadharmความลับสุดยอดเหล่านี้
เป็นของฝากเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย
ในโอกาสที่ สวนโมกข์มีอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์
หวังว่าจะได้รับการพิจารณา
หรือนำไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ ฯ

หนังสือ อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์
พุทธทาสภิกขุ

ฟ้าสางทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๔.

ที่มา Buddhadharmอสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์
จาก พุทธทาสภิกขุ

ฟ้าสางทางความลับสุดยอด
หิรัญสมโภช 50 ปีสวนโมกข์

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

คู่มือพุทธศาสนา

ที่มา Buddhadharmการบรรยายธรรมประจำวันเสาร์
ภาคมาฆบูชา ๒๕๒๘
ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๑
๕ มกราคม ๒๕๒๘
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม

在实际生活中修行

ที่มา Dhamma打开下面的字幕显示功能键

2009年4月29日隆波帕默尊者在泰国苏孔泰大学的法谈

翻译:泰国禅修之窗翻译组

需要查阅更加完整详细的法宝,请您进入网站www.dhamma.com

วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 53

ที่มา dhamma

เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

iLPhome

“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

แผ่นที่ 53


ธรรมเทศนาปี ๒๕๑๔ การหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์

ที่มา Buddhadharmธรรมเทศนาปี ๒๕๑๔

วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ฟ้าสางทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๓.

ที่มา Buddhadharm 
ความลับสุดยอดเหล่านี้
เป็นของฝากเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย
ในโอกาสที่ สวนโมกข์
มีอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์
หวังว่าจะได้รับการพิจารณา
หรือนำไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ ฯ 

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์
หิรัญสมโภช สวนโมกข์ 50 ปี

วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - หลักการที่จะช่วยโลกให้อยู่รอดได้

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
หลักการที่จะช่วยโลกให้อยู่รอดได้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โทรเลขจากเซ็น

ที่มา Buddhadharmดอกไม้จัดคน.

 

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ศาลาลุงชิน 15 มิ.ย. 57

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ศาลากาญจนาภิเษก(ศาลาลุงชิน) วันที่ 15 มิ.ย. 57

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 21 พ.ค. 57

สวดมนต์แปลสวนโมกข์ Suanmokkh Chanting

ที่มา Buddhadharmทำวัตรเช้า : รตนัตตยัปปณามคาถา

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ภาพเชอร์แมน - ผู้ดับไม่เหลือ.

ที่มา Buddhadharm"ผู้ดับไม่เหลือ"

          อย่าเข้าใจไปว่าต้องเรียนมาก
ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายดาย
เมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึง
ระวังให้ดีดีนาทีทอง
ถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาด
ด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอัน
ตกกระไดพลอยกระโจนให้ดีดี
สมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอา
ต้องปฏิบัติลำบากจึงพ้นได้
รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลอง
อย่าพรั่นพรึงหวาดไหวให้หม่นหมอง
คอยจดจ้องให้ตรงจุดหลุดได้ทัน
ตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันธ์
สารพันไม่ยึดครองเป็นของเรา
จะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้า
ก็ดับเราดับตนดลนิพพานฯ

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - อนุโมทนาและธรรมะปฏิสันถารการถวายปริญญา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
อนุโมทนาและธรรมะปฏิสันถารการถวายปริญญา

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 4 พ.ค. 57

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วันที่ 6 พ.ค. 2557

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลวงปู่วิริยังค์::สมาธิขั้นสุดยอด

ที่มา witsanu tripprasertหลวงปู่วิริยังค์::สมาธิขั้นสุดยอด

บทที่๓๑ ทำแท้ง ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamบทที่๓๑ ทำแท้ง ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

พุทธทาส ภิกขุ - ความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล-ลำธารหยุด

ที่มา Thai Bhikkhusความถูกต้องกับอาการตลิ่งไหล-ลำธารหยุด

วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แนะวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (เบื้องต้น) 1 เม.ย. 2557

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยแนะวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (เบื้องต้น) โดย พระครูภาวนาามณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการ DVD ให้ติดต่อขอได้ที่ศูนยฺฯ โทร. 053-887210)

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ฟ้าสางทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharmความลับสุดยอดเหล่านี้
เป็นของฝากเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย

ในโอกาสที่ สวนโมกข์
มีอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์
หวังว่าจะได้รับการพิจารณา
หรือนำไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ ฯ 

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
ฟ้าสาง ทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๒.
อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์
หิรัญสมโภช สวนโมกข์ 50 ปี

ภาพขนาดย่อ

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บทที่๒๙ หมอเทวดา ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ

พุทธทาส ภิกขุ - หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
หัวข้อธรรมที่ต้องรู้และควรรู้

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ภาพขนาดย่อ

พุทธทาส ภิกขุ - การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ภาพขนาดย่อ

พุทธทาส ภิกขุ - ธรรมะภาคปฏิบัติ

ที่มา Thai Bhikkusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ธรรมะภาคปฏิบัติ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ภาพขนาดย่อ

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

พุทธทาส ภิกขุ - ธรรมะและผู้มีธรรมะ

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
ธรรมะและผู้มีธรรมะ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ภาพขนาดย่อ

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ฟ้าสางทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharmฟ้าสางทางความลับสุดยอด ตอนที่ ๑.
ความลับสุดยอด ๔๗ ข้อ

"ความลับสุดยอดเหล่านี้
เป็นของฝากเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย
ในโอกาสที่ สวนโมกข์มีอายุครบ ๕๐ ปีบริบูรณ์
หวังว่าจะได้รับการพิจารณา
หรือนำไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ ฯ "

พุทธทาส อินฺทปญฺโญ
อสีติสังวัจฉรายุศมานุสรณ์
หิรัญสมโภช สวนโมกข์ 50 ปี

ภาพขนาดย่อ

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม แผ่นที่ 53

ที่มา วิมุตติ… ธรรมะและการปฏิบัติธรรม

เจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

 iLPhome
“ธรรมะจริงๆ ง่ายมากเลย ง่ายเแบบเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลย เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือเรื่องของตัวเราเองนี่เอง เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไว้จนยุ่งเหยิง เราคิดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทำอะไรที่เหนือธรรมดา แล้ววันหนึ่งจะได้สิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข้าใจผิด
การปฏิบัติธรรมจริงๆ ก็คือการศึกษาธรรมะนั่นเอง ธรรมะก็คือกายกับใจ กายเรียกว่ารูปธรรม ใจเรียกว่านามธรรม ให้เราศึกษากาย ศึกษาใจ ศึกษาไปเรื่อย ตามดูว่าความเป็นจริงของกายเป็นยังไง ความเป็นจริงของใจเป็นยังไง ตัวความเป็นจริงนั่นแหละ ตัวธรรมะ ถ้าเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจ ก็คือเข้าถึงธรรมะ
… ถ้าวันใดเข้าใจธรรมะแล้ว เห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเรา อันนี้แหละที่เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรม พระโสดาบันมีดวงตาเห็นธรรม คือได้เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เรา ตัวเราไม่มี…”

แผ่นที่ 53


 

พุทธทาส ภิกขุ - การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ภาพขนาดย่อ

พุทธทาส ภิกขุ - การมีธรรมะในการครองชีวิต

ที่มา Thai Bhikkhusพระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปัญโญ) - ตามรอยพุทธทาส
การมีธรรมะในการครองชีวิต

แผนกเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
The Council of Thai Bhikkhus in the U.S.A.

พุทธมงคลรัตน์ เพื่อพุทธศาสตร์
วัดมงคลรัตนาราม ฟอร์ท วัลตัน บีช รัฐฟลอริดา

ภาพขนาดย่อ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

ที่มา Banlue Supอัปโหลดเมื่อ 8 ก.ค. 2011

ภาพขนาดย่อ

หลวงพ่อวิริยังค์::สมาธิเบื้องต้น

ที่มา witsanu tripprasertพระธรรมเทศนา สมาธิเบื้องต้น (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ
www.facebook.com/ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ

ภาพขนาดย่อ

วิธีทำสมาธิเบื้องต้น

ที่มา jeeradate kaowkanchanaโดยท่านพุทธทาส ให้ไว้แก่คณะทหารกองบิน 71 สุราษฏธ์ธานี
วันที่ 22 สิงหาคม 2528

ภาพขนาดย่อ

ธรรมะกับสังคมมนุษย์

ที่มา Buddhadharmพุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
ธรรมะสำหรับทนายความ
ธรรมโอวาทแก่คณะทนายความ
สวนโมกขพลาราม
21 เมษายน 2527

ภาพขนาดย่อ

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บทที่๒๘ พี่น้องสองสาว ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ