แถลงการณ์สวนโมกข์ ๕๐ ปี


บทสวด ปฏิจจสมุปบาท MP3 24 จบ ฟังยาวได้เลย 2 ชั่วโมง 49 นาทีพุทธวจนคืออะไร

วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช > พระธรรมเทศนา > แผ่นที่ 53

ที่มา วิมุตติ

 


แผ่นที่ 53
 
วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556(A)
วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556(B)
วันพุธ 1 มกราคม 2557(A)
วันพุธ 1 มกราคม 2557(B)
วันเสาร์ 11 มกราคม 2557(A)
วันเสาร์ 11 มกราคม 2557(B)

คำชี้แจงการดาวน์โหลด
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

ต้นตอของความเห็นผิด

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยต้นตอของความเห็นผิด โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

พระพยอม มีวันนี้เพราะใคร?

ที่มา kan noชีวิตที่มีสำหรับทำประโยขน์ เพื่อยังพุทธบริษัทไม่เป็นโมฆะบุรุษ และโมฆะสตรี บรรยายวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ กับ ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)..
www.kanlayano.org
kanlayano@gmail.com
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2921-6262, 0-2921-5023 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2921-6262, (66)0-2921-5023 Fax. (66)0-2921-5022

ภาพขนาดย่อ

วิริยะ ต้องเห็น ได้อะไรก่อน

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยริยะต้องเห็นต้องได้อะไรก่อน โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

การถือกรรมสิทธิ์ของกิเลส

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยการถือกรรมสิทธิ์ของกิเลส โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

สมถะและวิปัสสนาต่างกันอย่างไร

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วิธีสั่งสมปัญญาให้รู้รูปนาม

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยวิธีสั่งสมปัญญาให้รู้รูปนาม โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

ธรรมบรรยาย ๒๖ เม ย ๒๕๕๖

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยอุบายปฏิบัติธรรม โดย... พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๗ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช แสดงธรรม ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ วันที่ 23 มี.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

ชีวิตเปี่ยมสุข พระพยอม.mp4

ที่มา Jakkaphop Boonyakasกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุข 23 ก.พ. 55 ณ ชั้น 2 หน้า โลตัส (อิออน) ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค
กิจกรรมธรรมะที่นำพาให้ทุกท่านได้รับฟังกา
­รบรรยายธรรมจากพระวิทยากรชื่อดัง ตลอดปี 2555 โดยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องตั้งแ­ต่ปี 2546 อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่พระพุ­ทธศานาให้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริ­­การ ภายในศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ทุกวันพฤหัสดีสุดท้ายของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูน­ย์การค้าอยุธยาพาร์ค เบอร์โทรศัพท์ 035-229-234-41 ต่อ 0 , 130 , 127 , 142 ,116

ภาพขนาดย่อ

พระพยอม เพิ่มคุณภาพงานฯ

ที่มา kon noเพิ่มคุณภาพงานอย่างมีธรรมะ เป็นข้อคิดในการทำงาน โดยอยู่ในหลักการทำงาน กับคำว่า "น้ำใจ"

www.kanlayano.org
วัดสวนแก้ว มูลนิธิสวนแก้ว,องค์กรสาธารณประโยชน์
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 0-2921-6262, 0-2921-5023 โทรสาร : 0-2921-5022

ภาพขนาดย่อ

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ที่มา Dnammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 6 เม.ย. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

วัมมิกสูตร ตอน ๓

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยมมิกสูตร ตอน ๓ โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วัมมิกสูตร ตอน ๒

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยวัมมิกสูตร ตอน ๒ โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วัมมิกสูตร ตอน ๑

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยวัมมิกสูตร ตอน ๑ โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

ประวัติพระกุมารกัสสปะวัมมิกสูตร

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยประวัติพระกุมารกัสสปะวัมมิกสูตร โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

เมฆิยสูตร ตอน ๒

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยเมฆิยสูตร ตอน ๒ โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช > พระธรรมเทศนา > แผ่นที่ 53

ที่มา วิมุตติ

 

แผ่นที่ 53
 
วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556(A)
วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556(B)
วันพุธ1 มกราคม 2557(A)
วันพุธ 1 มกราคม 2557(B)

คำชี้แจงการดาวน์โหลด
1.ขอแนะนำให้ทุกท่านดาวน์โหลดไฟล์ไปเก็บไว้ที่เครื่องก่อนที่จะฟัง ไม่ควรฟังจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรง
   เพราะจะทำให้เกิดการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งที่ทำการฟัง
   และยังจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางด้านเน็ตเวอร์คมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้
2.วิธีการดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ไปฟังนั้น แยกตามบราวเซอร์ได้ดังนี้
   1.IE (Internet Explorer) ให้กดคลิ้กปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไวัในโพลเดอร์ที่ต้องการ
   2.Mozilla Firefox ให้กดคลิกปุ่มขวา จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา
      ให้เลือก Save Link As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ที่ต้องการ
3.Mac
   1.หากเป็นเมาส์แบบ 2 ปุ่ม ให้คลิกปุ่มขวา จะมี Dialog Box ขึ้นมา
      ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   2.หากเป็นเมาส์แบบ 1 ปุ่ม ให้กดปุ่ม command หรือปุ่มรูปแอปเปิ้ล แล้วคลิก
      จะมีชอร์ตคัตเมนูขึ้นมา ให้เลือก Save File As แล้วเลือกเก็บไฟล์ไว้ในไดเร็คทอรีที่ต้องการ
   3.การใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด หรือช่วยเร่งดาวน์โหลด เช่น FlashGet จะไม่สามารถใช้งานได้อีก
      เพราะเซิร์ฟเวอร์จะมองว่าเป็นการโจมตี แล้วจะทำให้ไม่สามารถดาวน์โหลดได้
      โดยจะมีอาการประหลาดหลายอย่าง เช่น ดาวน์โหลดวนไปมาไม่เสร็จสักที
      หรือไม่สามารถดาวน์โหลดได้เลย
   4.สำหรับผู้ที่ใช้ Mozilla Firefox และใช้ Add on เพื่อช่วยดาวน์โหลดนั้น
      สามารถใช้ DownThemAll ได้โดยไม่มีปัญหาอะไร
      แต่การดาวน์โหลดที่เกิดขึ้น จะมีเพียง session เดียว ไม่สามารถแตกไฟล์ได้
   5.ท่านที่ดาวน์โหลดแล้วไม่เห็นขนาดไฟล์ ขอให้เข้าใจว่าเป็นลักษณะอาการที่เป็นปกติ
      เพราะจะช่วยให้โปรแกรมที่โจมตี ไม่สามารถทำงานได้ เพราะไม่สามารถประเมินได้ว่า
      ควรจะโจมตีที่ไฟล์ใด

   ในกรณีที่ท่านประสบปัญหาในการดาวน์โหลด
ขอให้แจ้งมาที่ support.wimutti.net@gmail.com โดยให้แจ้งพร้อมรายละเอียดดังนี้
1.ประเทศที่ท่านอยู่ในขณะที่ดาวน์โหลด และเวลาที่เป็นเวลาท้องถิ่น (Local Time)
   พร้อมเวลาที่ทด (Daylight Saving Time: DST) ถ้ามี
2.บราวเซอร์ที่ท่านใช้
3.ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลด
4.หน้าที่ท่านเข้าไปดาวน์โหลด
5.เซิร์ฟเวอร์ที่ท่านดาวน์ ซึ่งในข้อ 3, 4 และ 5 หากท่านส่ง url
   หรือลิงก์ที่ปรากฎในช่อง address ของบราวเซอร์มา ก็ใช้ได้เหมือนกัน
6.ข้อความ Error ที่ได้รับ (ข้อนี้สำคัญมาก เพราะหากไม่บอก
   ทางผู้ทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
   และจะต้องสอบถามกลับไป ซึ่งจะทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา)

ขอแสดงความนับถือ
wimutti.net

พระพยอม พุทธทำนาย ชุด2

ที่มา Buddhadharmพุทธทำนาย 16 ประการ พุทธทำนายในที่นี้ กล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายพระสุบิน (ความฝัน) ของพระเจ้าปเสนทิโกศล จำนวน 16 ข้อ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้น ในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลง ซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน เนื้อความดังกล่าวปรากฏใน อรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย บรรยายสไตล์พระพยอม กลฺยาโณ

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)..
www.kanlayano.org
kanlayano@gmail.com
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2921-6262, 0-2921-5023 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2921-6262, (66)0-2921-5023 Fax. (66)0-2921-5022

ภาพขนาดย่อ

พระพยอม พุทธทำนาย ชุด1

ที่มา kan noพุทธทำนาย 16 ประการ พุทธทำนายในที่นี้ กล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงทำนายพระส
­ุบิน (ความฝัน) ของพระเจ้าปเสนทิโกศล จำนวน 16 ข้อ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงทำนายว่า เหตุการณ์เหล่านั้นจะเกิดขึ้น ในยุคสมัยที่ศาสนาได้เสื่อมลง ซึ่งหลายอย่างได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน เนื้อความดังกล่าวปรากฏใน อรรถกถาพระไตรปิฎก มหาสุบินชาดก เอกนิบาตชาดก ขุททกนิกาย บรรยายสไตล์พระพยอม กลฺยาโณ

พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)..
www.kanlayano.org
kanlayano@gmail.com
เลขที่ 55/1 หมู่ 1 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์ : 0-2921-6262, 0-2921-5023 โทรสาร : 0-2921-5022
55/1 M.1 Bang lane Subdistrict, BangYai District Nonthaburi 11140, Thailand Tel : (66)0-2921-6262, (66)0-2921-5023 Fax. (66)0-2921-5022

ภาพขนาดย่อ

ปรัชญาหรือว่า ฟีโลโซฟี่

ที่มา Buddhadharmปรัชญาหรือว่า ฟีโลโซฟี่ (Philosophy)
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี 2526
สวนโมกขพลาราม
23 ตุลาคม 2526

ภาพขนาดย่อ

ธรรมะเป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักกันเท่าที่จำเป็น

ที่มา Buddhadharmธรรมะเป็นสิ่งที่ควรจะรู้จักกันเท่าที่จำเป็น
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี 2526
สวนโมกขพลาราม
12 ตุลาคม 2526

ภาพขนาดย่อ

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ดังตฤณวิสัชนา 11 /2556 (การเจริญสติในชีวิตประจำวันแบบฆราวาส)

ที่มา Dungtrin Answer:: กรุณาคลิกอ่าน "สารบัญหัวข้อสนทนา" ด้านล่างนี้

[00:00] วิธีการรู้ลมหายใจตามความเป็นจริงจนเห็นความไม่เที่ยง

[17:28] 1.1 เจริญสติจนใจสว่างแล้ว แต่เหตุใดพอกระทบโลกใจจึงยังยึดอยู่?
[27:45] 1.2 ชีวิตที่เปลี่ยนไปของนักเจริญสติ ทำไมบางคนติดใจการทำบุญเหลือเกิน?
[29:26] 1.3 เจริญสติไม่ได้เพราะวิบากเก่าหรือไม่? การเจริญสติจนเห็นวิบากกรรม

[34:34] 2.1 ทำบ้านให้เป็นเหมือนสถานที่ปฏิบัติธรรม
[43:28] 2.2 ไม่อินทางโลกเต็มที่ แต่ก็ไม่ชัวร์ว่าจะเอาดีทางธรรมได้
[47:25] 2.3 จะรู้อิริยาบถยืน เดิน นั่ง นอน โดยไม่อึดอัด ต้องเคยชินที่จะ "รู้ลมหายใจ" ก่อนรู้อิริยาบถ!

[54:09] 3 อยากให้คนใกล้ตัวสนใจธรรมะ จูงใจอย่างไรให้ได้ผล?

[1:09:51] 4.1 งานที่เหมาะกับเราคืองานที่เข้ากับความสมั­ครใจทางจิต
[1:13:16] 4.2 ใช้ "ขยะทางอารมณ์" เป็นแบบฝึกหัดจิต
[1:22:31] 4.3 เมื่อศึกษาพระอภิธรรม ควรเทียบเคียงสภาวจิตปัจจุบันประกอบไปด้วย

[1:28:10] 5.1 การทำสมาธิแบบพุทธ ควรโฟกัสกับอะไรอย่างหนึ่งที่เกิดบ่อยในชี­วิต
[1:36:53] 5.2 อยากแนะนำให้คนใกล้ตัวสนใจธรรมะ แต่ไม่สำเร็จควรทำอย่างไร?

[1:38:33] 6. ไปรักผู้หญิงที่เราดูแลเขาไม่ได้ สงสาร ทุกข์ใจ เจริญสติอย่างไรดี?


[1:45:11] 7. รายงานผลการปฏิบัติ กุศลจิต การรู้กาย


[1:49:37] 8. วิธีสังเกตดูความไม่เที่ยงของความฟุ้งซ่าน

[1:51:42] 9.
บันทึกเสียงจากเสวนาดังตฤณวิสัชนา ครั้งที่ 11 | วันจันทร์ 16 ก.ย. 56
----- ----- ----- -----
การฝึกอานาปานสติตามแบบพระพุทธเจ้า การเดินจงกรม การแผ่เมตตา
https://soundcloud.com/Dungtrin

การเจริญสติตามหลัก 'สติปัฏฐาน'
http://dungtrin.com/sati

เฟสบุ๊คของดังตฤณ
http://facebook.com/Dungtrin

ภาพขนาดย่อ

"ว่างๆ สูญๆ" ในพุทธศาสนา ตอนที่ ๒.

ที่มา Buddhadharmคำว่า "ว่างๆ สูญๆ" ในพุทธศาสนา ตอนที่ 2.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี 2526
สวนโมกขพลาราม
11 ตุลาคม 2526

ภาพขนาดย่อ

"ว่างๆ สูญๆ" ในพุทธศาสนา ตอนที่ ๑.

ที่มา Buddhadharmคำว่า "ว่างๆ สูญๆ" ในพุทธศาสนา ตอนที่ 1.
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี 2526
สวนโมกขพลาราม
10 ตุลาคม 2526

ภาพขนาดย่อ

พระเจ้าสร้าง มนุษย์ทำลาย

ที่มา Buddhadharmพระเจ้าสร้าง มนุษย์ทำลาย
พุทธทาส อินฺทปญฺโญ,
อบรมพระนวกะ ในพรรษา ปี 2526
สวนโมกขพลาราม
9 ตุลาคม 2526

ภาพขนาดย่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557

เมฆิยสูตร ตอน๑

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยเมฆิยสูตร ตอน ๑ โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

มหาทุกขักขันธสูตร

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยมหาทุกขักขันธสูตร โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

การแสวงหา ๒ อย่าง

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยการแสวงหา ๒ อย่าง โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

อุบายปฏิบัติธรรม ๒๓ เม ย ๒๕๕๗

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยอุบายปฏิบัติธรรม โดย... พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต วันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๗ ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

โทษการไม่สำรวมกาย มโนทวาร

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชย


โทษการไม่สำรวมกาย-มโนทวาร โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

โทษการไม่สำรวมฆานะ-ชิวหาทวาร

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยโทษการไม่สำรวมฆานะ-ชิวหาทวาร โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

โทษการไม่สำรวมโสตทวาร

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยโทษการไม่สำรวมโสตทวาร โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

บทที่๑๘ ระลึกชาติ ▬ กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม

ที่มา Gunjae Dhamฟังทั้งหมดแบบต่อเนื่องได้ที่ : http://www.youtube.com/playlist?list=... หรือดาวน์โหลดเสียงอ่านซึ่งเป็นที่มาได้จาก : http://www.dungtrin.net/media/index.p...

นิยายเรื่องเอกของคุณดังตฤณ ในรูปแบบของละครวิทยุที่มีสีสันและน่าติดต­ามตั้งแต่ต้นจนจบ "ลานดาว... หญิงสาวที่เกิดมาเพื่อเป็นนางเอก จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องกรรมวิบากของคนสวยท­ี่แสนร้าย และได้เห็นสีสันการเปลี่ยนแปลงของเธอกับคน­รอบตัว ผ่านรูปแบบความสนุกสนานที่น่าจดจำ

ละครวิทยุโดย : ทีมพากย์อินทรีย์

กรรมพยากรณ์ ๒ ตอน เลือกเกิดใหม่ :https://www.youtube.com/playlist?list...
รวมหลากหลายคลิปเสียงธรรมะ : http://www.youtube.com/user/Srawin99/...

ภาพขนาดย่อ

การถ่ายถอนกามคุณอารมณ์

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยการถ่ายถอยกามคุณอารมณ์ โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

03 สัปปาณสูตร (รส-การสัมผัส)

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยฉัปปาณสูตร (รส-การสัมผัส) โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

02 สัปปาณสูตร (เสียง-กลิ่น)

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยฉัปปาณสูตร (เสียง-กลิ่น) โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

01 ฉัปปาณสูตร (รูป

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยฉัปปาณสูตร (รูป) โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ

วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อปราโมทย์ แสดงธรรม ณ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ที่มา Dhammaหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม บ้านโค้งดารา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี แสดงธรรม ณ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วันที่ 30 มี.ค. 57
สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ และดาวน์โหลดเสียง­­พระธรรมเทศนาได้ที่เว็บไซต์ dhamma.com (http://www.dhamma.com) และ wimutti.net (http://www.wimutti.net/)

ภาพขนาดย่อ

ฉัปปาณสูตร

ที่มา พระมหาทองมั่น สุทฺธจิตฺโต แสนไชยฉัปปาณสูตร โดย... พระครูภาวนาสมณวัตร วิ. (ประจาก สิริวณฺโณ) ณ ศุนย์ปฏิบัติธรรม ตาณัง เลณัง เฉลิมราช ๖๐ ปี เชียงใหม่ (ถ้าต้องการแผ่น DVD ให้ติดต่อขอได้ ที่ ศูนย์ฯ โทร 053-887210)

ภาพขนาดย่อ